Konferencja pn. Unia energetyczna: implikacje dla Polski - 18 września 2017 r.

W dn. 18 września 2017 r. (poniedziałek) w Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbędzie się konferencja pn. Unia energetyczna: implikacje dla Polski (rozpoczęcie o godz. 10.30).

Organizatorami konferencji są Politechnika Śląska oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów, a jej partnerem jest Związek Miast Polskich. Na konieczność organizacji tej konferencji wskazywała w ostatnim czasie Regionalna Rada ds. Energii, powołana w 2013 r. na wniosek Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, która pełni funkcję regionalnej platformy komunikacji oraz współpracy między różnego rodzaju podmiotami działającym w woj. śląskim w sferze energii.

Celem konferencji jest poinformowanie zainteresowanych podmiotów z całej Polski o potencjalnie niemałych zagrożeniach (i być może pewnych szansach) wynikających z unii energetycznej, jak i omówienie możliwości przygotowania się do wdrożenia jej założeń ze szczególnym uwzględnieniem następujących aspektów:
1) bezpieczeństwa eko-energetycznego, które umożliwia zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy;
2) ochrony i ew. zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i poszczególnych wspólnot lokalnych.

Z racji bardzo istotnych, a stosunkowo mało dotychczas rozpoznanych implikacji unii energetycznej obszary te wymagają pogłębienia wiedzy i szczególnego zaangażowania ze strony administracji samorządowej i rządowej oraz zainteresowania i aktywności przedstawicieli nauki i przedsiębiorstw energetycznych (z perspektywy kreowania nowych rozwiązań technologicznych, które pozwolą polskiej energetyce sprostać wyzwaniom wynikającym z unii energetycznej). W obliczu tych trudnych wyzwań - mających znaczenie zarówno bieżące, jak i długookresowe - niezmiernie istotna jest w naszym przekonaniu dobra współpraca wszystkich sektorów oraz podmiotów władzy publicznej, niezależnie od różnic poglądów i napięć występujących aktualnie. Istnieje znaczne niebezpieczeństwo, że w wyniku wdrożenia założeń unii energetycznej – w świetle dostępnych obecnie publicznie dokumentów (m.in. pakietu dot. unii energetycznej Komisji Europejskiej z 25 lutego 2015 r.) – może nastąpić wyraźny wzrost cen energii elektrycznej, który spowoduje zmniejszenie konkurencyjności polskiej gospodarki (w tym polskich miast i gmin), a w dalszej konsekwencji stworzy niekorzystne warunki funkcjonowania wszelkich podmiotów gospodarczych w naszym kraju. W świetle danych odnoszących się do liczb bezwzględnych ceny energii elektrycznej są w Polsce obecnie relatywnie niskie. Jednak ceny te w stosunku do siły nabywczej klasyfikują Polskę w grupie pięciu krajów UE, które charakteryzują się już obecnie najdroższą energią elektryczną.

Do udziału w konferencji planowanej w dn. 18 września br. organizatorzy zapraszają:
1) przedstawicieli miast i gmin członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Miast Polskich;
2) przedstawicieli administracji rządowej;
3) przedstawicieli nauki i eksperci;
4) przedstawicieli wszelkich innych instytucji publicznych kompetentnych
w zakresie szeroko rozumianej energii lub choćby pośrednio zajmujących się tymi kwestiami;
5) przedstawicieli przedsiębiorstw energetycznych;
6) przedstawicieli organizacji obywatelskich działających w sferze energii;
7) ew. inne zainteresowane podmioty.

Planowane wydarzenie będzie miało charakter ogólnopolski. Jako miejsce konferencji wybrano województwo śląskie, zarówno z tej racji, iż prawdopodobnie zostanie ono w szczególnym stopniu dotknięte następstwami unii energetycznej, jak i ze względu na znaczący potencjał wytwórczy i badawczy w omawianej dziedzinie skupiony w tym właśnie regionie.

Organizatorom tego wydarzenia bardzo zależy na przedstawieniu przez przedstawicieli Rządu RP, Parlamentu Europejskiego i wybitnych ekspertów w jego trakcie aktualnego kształtu zamierzeń dot. unii energetycznej, najważniejszych jej przewidywanych konsekwencji dla Polski oraz polskich przygotowań w ww. zakresie szerokiemu gronu uczestników. W zamierzeniu organizatorów konferencja powinna przyczynić się do lepszego przygotowania przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej, nauki, przedsiębiorstw energetycznych, różnego rodzaju instytucji oraz odbiorców energii do zmian, które wywoła unia energetyczna. 

Zapraszamy Państwa do udziału w tej konferencji oraz uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojej obecności w miarę możliwości w terminie do dn. 11 lipca br., wtorek (poprzez elektroniczny formularz zgłoszenia dostępny na stronie www.silesia.org.pl w zakładce ZGŁOSZENIA UDZIAŁU: formularz zgłoszenia udziału w konferencji dot. unii energetycznej w dn. 18 września 2017 r. w Gliwicach). Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Formularz zgłoszenia:
https://www.silesia.org.pl/formularze/formularz-zgloszenia-udzialu-w-konferencji-dot-unii-energetycznej-w-dn-18-wrzesnia-2017-r-w-gliwicach,56
 

W kwestiach organizacyjnych uprzejmie prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną w tym zakresie w biurze Związku, tj. p. Dominiką Tkocz, specjalistą ds. komunikacji i szkoleń (adres e-mail: dtkocz@silesia.org.pl, tel. stacjonarny 32 609 03 58).

program konferencji

Jak dojechać