Nowe zasady tworzenia polityki rozwoju - nowelizacja ustawy

Jak przypomina serwis samorządowy PAP w piątek 13 listopada weszła w życie nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zmiany objęły także 20 innych aktów prawnych, w tym kilka bezpośrednio wiążących się z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego.

 

Reformę polityki rozwoju podzielono na dwa etapy; drugi ma wprowadzany stopniowo, w kolejnych latach. Wprowadzane w pierwszym etapie zmiany mają na celu integrację wymiaru społeczno-gospodarczego i przestrzennego w dokumentach strategicznych, przygotowywanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Na poziomie lokalnym nowelizacja ujęła w ramy prawne strategie: rozwoju gminy oraz rozwoju ponadlokalnego, jako dokumenty nieobligatoryjne.

W ramach nowelizacji w ustawie o samorządzie gminnym znalazły się szczegółowe regulacje dotyczące sporządzania strategii rozwoju gminy. Chodzi o stworzenie możliwości sporządzania przez gminę dokumentu określającego strategię działania w perspektywie średniookresowej, włączenie w prace społeczności lokalnej (konsultacje społeczne) oraz stworzenie podstaw do sprawdzania postępów w realizacji założonych celów. Wprawdzie już obecnie znaczna część gmin, mimo braku formalnej możliwości, przygotowuje strategie rozwoju, ale sporządza je głównie na potrzeby pozyskiwania funduszy europejskich. Nowelizacja nie zmusza samorządów lokalnych do opracowywania strategii, ale te, które się na to zdecydują, będą musiały spełnić szereg ustawowych warunków.

Po pierwsze jeśli gmina ma już strategię, to musi ona być spójna ze strategią rozwoju województwa lub strategią rozwoju ponadlokalnego. Nowela wprowadziła wymóg uzyskania opinii dotyczącej jej spójności (wydawanej przez zarząd województwa) z ustaleniami i rekomendacjami określonymi w strategii rozwoju województwa. Chodzi o systemową spójność dokumentów oraz umożliwienie komplementarności działań podejmowanych na różnych poziomach zarządzania.

Po drugie strategia ma zawierać wnioski z przeprowadzonej diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, strategiczne cele rozwoju oraz kierunki działań, podejmowanych dla ich osiągnięcia, rezultaty planowanych działań w ujęciu wskaźnikowym, ramy i źródła finansowania. W dokumencie muszą się ponadto znaleźć ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie - jako punkt wyjścia dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Chodzi tu o zintegrowanie planowania społecznego i gospodarczego z przestrzennym.

tekst nowelizacji tutaj

więcej: www.samorzad.pap.pl

Źródło: serwis samorządowy PAP

Data publikacji: 16.11.2020 r.

Jak dojechać