Projekt MRiPS: będzie wyższy dodatek dla pracowników socjalnych

Szybciej dodatkowy urlop, wyższy dodatek za wywiady środowiskowe w terenie, wyłączony z minimalnego wynagrodzenia za pracę – m.in. takie rozwiązania dla pracowników socjalnych znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej.

 

Jednym z celów projektu przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jest poprawa warunków pracy pracowników socjalnych.

„Projekt jest również odpowiedzią na wnioski napływające od pracowników socjalnych, związane z koniecznością doregulowania przepisów dotyczących wykonywania przez nich zawodu” – podaje resort.

Urlop, dodatek i pomoc psychologiczna

W projektowanych przepisach przewidziano skrócenie terminu, od którego uzależnione jest prawo do dodatkowego urlopu  dla pracowników socjalnych – z 5 do 3 lat.

Zwiększona ma być także kwota dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki – z 250 zł do 400 zł. Ponadto dodatek ten ma nie być uwzględniany przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

MRiPS chce również, aby pracownikom socjalnym zatrudnionym w ośrodkach pomocy społecznej oraz w powiatowym centrum pomocy rodzinie do pomocy psychologicznej w przypadku wystąpienia sytuacji bezpośrednio zagrażającej jego życiu lub zdrowiu w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi – przysługiwała pomoc psychologiczna.

Nowe regulacje przewidują również możliwość szkoleń dla pracowników, podnoszących poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych. Szkolenia będzie przeprowadzał pracodawca co najmniej raz na dwa lata.

Doprecyzowano zadania pracownika socjalnego poprzez poszerzenie katalogu przedmiotowego możliwego wsparcia, udzielanego nie tylko w celu przeciwdziałania problemom, ale także ich łagodzenia oraz zapobiegania.

więcej poniżej:
www.samorzad.pap.pl
 

Jak dojechać