Rozpoczął się cykl seminariów "Adaptacja do zmian klimatu"

Wczoraj (15.10) odbyło się pierwsze z cyklu seminariów dotyczących adaptacji do zmian klimatu, dedykowanych przedstawicielom gmin i powiatów członkowskim Związku. Cykl ten organizowany jest przez nasz Związek we współpracy z Województwem Śląskim, w ramach wspólnej inicjatywy „Forum Przestrzeni”. Partnerem przedsięwzięcia jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

 

Tematem pierwszego seminarium w formule on-line, które odbyło się 15 października, było gospodarowanie wodami w gminach w obliczu zmian klimatu i w kontekście najpoważniejszych zagrożeń z tego wynikających. W jego trakcie omówiono skutki obserwowanych zmian klimatycznych w obszarze gospodarki wodnej, w tym przede wszystkim zagrożenia takie jak powodzie miejskie, które są konsekwencją wysokiego stopnia uszczelnienia terenu.

Ekstremalne zjawiska pogodowe coraz większym wyzwaniem

Seminarium otworzył Marian Błachut, członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Burmistrz Czechowic-Dziedzic. Przedstawiciel Związku przypomniał, że zmiany klimatu, których skutki dostrzegamy m.in. w gospodarce wodnej, to problem dotykający całej Europy, w tym Polski. Zwrócił też uwagę, że zaburzenia występujące w gospodarce wodnej, objawiające się ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, stają się sporym wyzwaniem dla samorządów lokalnych.

W części otwierającej seminarium głos zabrał również Andrzej Figas, Dyrektor Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Geodeta Województwa. Dyrektor Departamentu podkreślił znaczenie tworzenia platform współpracy różnych interesariuszy, właśnie z myślą o skutecznej adaptacji do zmian klimatu.

Z kolei Piotr Cofałka, Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, witając uczestników wydarzenia, wspomniał o doświadczeniach płynących z przygotowywania przez IETU miejskich planów adaptacji do zmian klimatu.

 

 

 

Ekohydrologia i zagospodarowanie wód opadowych

Wprowadzenia do tematyki seminarium dokonała mgr inż. Katarzyna Kobiela, Kierownik Zespołu Konsultingu w Pionie Środowiska, Arcadis Sp. z o. o. (członek konsorcjum projektu „MPA: „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”).

W pierwszej części seminarium przedstawiono projekty z zakresu ekohydrologii w przestrzeni miast, które zostały zrealizowane przez Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytet Łódzki - prezentacji w tym zakresie dokonał Paweł Jarosiewicz.

W trakcie seminarium zostały zaprezentowane także przykłady projektów realizowanych przez gminy z województwa śląskiego, które dotyczą gospodarowania wodami i pozwalają ograniczyć skalę występowania tych zagrożeń oraz ich skutki dla mieszkańców, tj.:

  • projekt „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu” (wystąpienie Eugeniusza Malinowskiego, Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz dr. inż. Grzegorza Galiniaka z Katedry Inżynierii Środowiska Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej);
  • projekt „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I” (wystąpienie Mariusza Słabonia, Kierownika Działu Technicznego z Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej sp. z o.o. oraz Anny Wilk, również z Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej sp. z o.o.). 

W drugiej części seminarium dr hab. inż. Tomasz Bergier, ekspert Fundacji Sendzimira przedstawił rozwiązania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury dla łagodzenia zmian klimatu i zapobiegania ich skutkom (w tym w szczególności dotyczące zagospodarowania wód opadowych).

program seminarium dostępny tutaj

Tematyka kolejnych seminariów, które zostały zaplanowane w ramach cyklu w 2020 i 2021 r. jest następująca:

  • Rosnące temperatury powietrza jako wyzwanie dla samorządów. Najpoważniejsze zagrożenia miejskie wynikające ze zmian klimatu: miejska wyspa ciepła (grudzień 2020);
  • Doświadczenia miast (w tym posiadających Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu) w zakresie projektów wzmacniających odporność miast na zmiany klimatu (luty 2021);
  • Rola planowania przestrzennego w  adaptacji miast do zmian klimatu (kwiecień 2021).

Osoba do kontaktu w biurze Związku: Natalia Krupa, specjalista ds. zrównoważonego rozwoju miast i ochrony środowiska, tel. (32) 251 10 21, (32) 609 03 65, kom. 507 432 827, e-mail: nkrupa@silesia.org.pl

fot. z prezentacji przedstawionych podczas seminarium

Data publikacji: 16.10.2020 r.

Jak dojechać