Spotkanie dot. komplementarności projektów współfinansowanych z EFRR i EFS

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dot. komplementarności projektów współfinansowanych z EFRR i EFS oraz formuły grantowej w ramach 4 Osi Priorytetowej, które odbędzie się w dn. 14 marca 2017 r. na Wydziale Teologicznym UŚ (Katowice, ul. Jordana 18, aula, parter), rozpoczęcie o godz. 11.00. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele wydziałów Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 na chwilę obecną planuje realizację projektów w formule grantowej w ramach:

  • Poddziałania 4.1.3 z zakresu budowy każdej instalacji/infrastruktury wykorzystującej OZE, w tym instalacji kogeneracyjnych, a także budowa/modernizacja infrastruktury służącej włączeniu źródła wykorzystującego OZE do sieci dystrybucyjnej;
  • Poddziałania 4.3.4 z zakresu wymiany/modernizacji źródeł ciepła nieefektywnych ekologicznie wraz z pozostałymi elementami systemu grzewczego na źródła/systemy grzewcze wykorzystujące paliwo gazowe lub biomasę, jak też  podłączenie budynków do istniejących sieci cieplnych oraz budowy instalacji/infrastruktury wykorzystującej OZE wraz z wymianą/modernizacją źródła ciepła nieefektywnych ekologicznie wraz z pozostałymi elementami systemu grzewczego na źródła/systemy grzewcze wykorzystujące paliwo gazowe lub biomasę, jak też  podłączenie budynków do istniejących sieci cieplnych

W związku z powyższym, po części spotkania poświęconej komplementarności projektów, przedstawiciele Wydziału  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego omówią możliwości wykorzystania formuły grantowej do realizacji projektów w Działaniach 4.1 oraz  4.3

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu, uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności w  terminie do dnia 10 marca 2016 r. (piątek) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (poniżej):

http://silesia.smartforms.pl/formularz/formularz-zg-oszenia-udzia-u-w-spotkaniu-dot-komplementarno-ci-projekt-w-wsp-finansowanych-z-efrr-i-efs-oraz-formu-y-grantowej-w-ramach-4-osi-priorytetowejdn-14-marca-2017-r

Jak dojechać