Wyjazdowe seminarium dot. bieżących problemów w gospodarce odpadami komunalnymi

Śląski Związek Gmin i Powiatów wzorem lat ubiegłych zorganizował w dn. 22 – 23 marca 2017 r. w Wiśle wyjazdowe seminarium dot. bieżących problemów w gospodarce odpadami komunalnymi. 

Pierwszego dnia seminarium zostały przewidziane m.in. następujące wystąpienia:

  • p. Krzysztofa Nowaka, Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nt. prawnych aspektów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które są w kompetencjach kontrolnych Wojewody;
  • p. Roberta Nowickiego oraz p. Mikołaja Darmosza, członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach nt. najważniejszych problemów i wątpliwości związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi w kontekście decyzji wydawanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach (w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach oraz ordynacji podatkowej).

Drugiego dnia seminarium odbyły się warsztaty dot. ordynacji podatkowej w odniesieniu do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach. Warsztaty poprowadził p. Cezary Zagórski, radca prawny, od 2010 r. zajmujący się prawną obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym wydawaniem decyzji indywidualnych, kontrolą realizacji umowy przez firmę odbierającą odpady i  tworzeniem przepisów prawa miejscowego).

Osoba odpowiedzialna w zakresie organizacyjnym dot. ww. seminarium w biurze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów jest p. Dominika Tkocz, specjalista ds. komunikacji i szkoleń (e–mail: dtkocz@silesia.org.pl, tel. 32 609 03 58).

program seminarium

Jak dojechać