Zakończenie kursu "Zintegrowana rewitalizacja miast"

W dniu 6 czerwca 2017 r. zakończyliśmy II edycję kursu rewitalizacji pn. „Zintegrowana rewitalizacja miast”, który trwał od czerwca 2016 r. i obejmował 13 szkoleń poświęconych szczegółowym aspektom/wymiarom procesu rewitalizacji (lista szkoleń poniżej) oraz seminarium dotyczące planowania przestrzennego i projektowania uniwersalnego jako narzędzi procesu rewitalizacji. Prelegentami poszczególnych szkoleń byli doświadczeni praktycy rewitalizacji oraz przedstawiciele świata nauki.

W kursie aktywnie uczestniczyło 25 osób – przedstawicieli 23 miast województwa śląskiego, którzy zostali wyposażeni w uporządkowaną wiedzę w zakresie prowadzenia  zintegrowanych procesów rewitalizacji zdegradowanych obszarów zurbanizowanych z wykorzystaniem mechanizmów ustawy o rewitalizacji z dn. 9 października 2015 r.

Lista szkoleń:
1. Użyteczne miasto - praktyczne ujęcie inżynierii wartości
2. Rewitalizacja jako element polityki rozwoju gminy
3. Zarządzanie i organizacja procesu rewitalizacji
4. Delimitacja obszaru rewitalizacji
5. Monitoring i ewaluacja procesów rewitalizacji
6. Projekty rewitalizacyjne
7. Gminny program rewitalizacji
8. Partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji
9. Zamówienia publiczne w rewitalizacji
10. Gospodarcze aspekty rewitalizacji
11. Społeczne aspekty rewitalizacji
12. Przestrzenie publiczne a rewitalizacja miast
13. Rewitalizacja a mieszkalnictwo i rynek nieruchomości

Seminarium: projektowanie uniwersalne jako narzędzie procesu rewitalizacji.

Jak dojechać