Grupa Robocza ds. polityki miejskiej

Opis założeń

 

1. Cele

  • Zapoznanie się z dorobkiem Inicjatywy Wspólnotowej URBAN w krajach „15” Unii Europejskiej
  • Uczestnictwo w debacie europejskiej nt. wymiaru miejskiego przyszłej Polityki Spójności w perspektywie finansowej 2007 – 2013
  • Udział w dyskusji w Polsce nt. przyszłej polityki miejskiej i współpraca z programem URBACT II
  • Wymiana doświadczeń między miastami województwa śląskiego w zakresie polityki miejskiej
  • Przygotowanie zainteresowanych miast województwa śląskiego do uczestnictwa w sieciach uruchamianych w programie URBACT II w latach 2007 – 2013

a w efekcie lepsze przygotowanie miast województwa śląskiego do wykorzystania Funduszy Strukturalnych

2. Proponowane pola zainteresowania

  • rewitalizacja miast
  • transport w miastach (connectivity, mobility)
  • mieszkalnictwo
  • wykorzystanie formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Miastem – „Miasto 2013”.

Uprzejmie zapraszamy na coroczną Międzynarodową Konferencję Zarządzanie Miastem – „Miasto 2013”. Konferencja odbędzie się w dn. 18- 19 kwietnia 2013 r. (czwartek- piątek) w Katowicach (Hotel Qubus, ul. Uniwersytecka 13, sale turkusowe, II p. ). Organizatorami  Konferencji są: p. dr Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Stowarzyszenie „Europa jest prosta”, a partnerami Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich, Miasto Katowice oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Rozpoczęcie części konferencyjnej  planowane jest w dniu 18 kwietnia o godz. 17.00.

Tegoroczne spotkanie w Katowicach poświęcone będzie dyskusji nad polityką miejską w Polsce i środkami unijnymi potrzebnymi do jej realizacji w następnych latach. Program Konferencji Miasto 2013 przewiduje prezentację współczesnych trendów w planowaniu rozwoju miast, a także debatę nad systemem wdrażania wymiaru miejskiego polityki spójności w latach 2014-2020. W razie zainteresowania udziałem uprzejmie prosimy o dokonanie rejestracji udziału w konferencji poprzez stronę internetową www.miasto2013.pl. 

W pierwszym dniu konferencji tj. 18 kwietnia 2013 (czwartek)  w  godz. 10.00 – 13.00 odbędzie się warsztat organizowany przez nasz Związek we współpracy ze  Związkiem Miast Polskich w ramach Krajowego Punktu Kontaktowego dla zainteresowanych miast oraz Lokalnych Grup Wsparcia działających w ramach programu URBACT II. Warsztat będzie dotyczyć realizacji programu,  metody URBACT II, uzyskanych efektów projektów realizowanych w ramach programu URBACT oraz rozliczania projektów. Osoby zainteresowane udziałem w tych warsztacie  uprzejmie prosimy o rejestrację na stronie www.urbact.pl.  Osobą do kontaktu w tej sprawie jest w biurze Związku p. Małgorzata Zaborowska, specjalista ds. polityki miejskiej (e-mail: mzaborowska@silesia.org.pl), tel. 32/ 25 11 021).  

14 marca 2013 r. - Spotkanie dot. roli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 2020 Śląski Związek Gmin i Powiatów zorganizował w dn. 14 marca 2013 r. (czwartek) w Katowicach spotkanie dot. roli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 2020. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego.

Poniżej znajdują się prezentacje z tego spotkania. 

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce - Prezentacja MRR

Prezentacja Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego

Prezentacja Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego

14 listopada 2012 r. Wizyta studyja pn. „Przestrzenie publiczne – na przykładzie rynków miejskich” 0

W dniu 14 listopada 2012 r. przedstawiciele Grupy Roboczej ds. Polityki Miejskiej wzięli udział w wizycie studyjnej pn. „Przestrzenie publiczne – na przykładzie rynków miejskich” do Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich oraz Czeladzi.

Celem wizyty było zaprezentowanie zrealizowanych bądź znajdujących się w fazie wdrażania przykładów projektów dot. przestrzeni publicznej miasta oraz wymiana doświadczeń dot. przywracania centrum miasta należnych mu funkcji i odpowiedniej jakości architektonicznej.

Zobacz zdjęcia z wizyty.

 Poniżej znajdują się opisy wizytowanych projektów.

 Ruda Śląska

Projekt Rewitalizacja przestrzeni Rynek - Centrum w Rudzie Śląskiej" polegał na nadaniu placowi Jana Pawła II charakteru nowej przestrzeni publicznej miasta, przeobrażenia go w rynek miejski. Towarzyszyła temu  modernizacja infrastruktury, wymiana nawierzchni placu, przebudowa miejsc parkingowych, budowa małej architektury wraz z nową fontanną.

 Siemianowice Śląskie

Dzięki realizacji projektu rynku miejskiego stworzono cztery przestrzenie zróżnicowane pod względem nastroju i funkcji: przestrzeń kontemplacji z dominującym Pomnikiem Czynu Powstańczego, przestrzeń zdarzeń – o typowej funkcji rynku, gdzie odbywają się kiermasze, imprezy, występy okolicznościowe etc., przestrzeń spotkań – z kameralnym zespołem usługowo handlowym i fontanną  „pod ratuszem”.

Czeladź

Projekt Rewitalizacja czeladzkiej średniowiecznej Starówki" dotyczył kompleksowej przebudowy infrastruktury połączonej z rewaloryzacją urbanistyczną Starówki – strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej i obserwacji archeologicznej, której ukształtowanie datuje się na okres XIII wieku.

Więcej informacji nt. projektów rewitalizacyjnych w miastach województwa śląskiego znajdą Państwo na stronie internetowej http://rewitalizacja.silesia.org.pl

 

Kurs dla osób zajmujących się rewitalizacją w miastach członkowskich Związku Śląski Związek Gmin i Powiatów organizuje kurs dla osób zajmujących się rewitalizacją w miastach członkowskich Związku w kontekście nowego okresu programowania środków Unii Europejskiej. W ramach kursu od października 2012 r. do czerwca 2013 r. zostanie przeprowadzonych ok. 10 szkoleń dot. tematyki rewitalizacji obszarów miejskich w kryzysie. Ponadto uczestnicy szkoleń zostaną zaangażowani w warsztaty subregionalne dot. m.in. rewitalizacji w przyszłym Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego, które będą organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. 

Więcej informacji nt. kursu znajdziecie Państwo na stronie internetowej http://kursrewitalizacji.silesia.org.pl

Stanowiska Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów dot. projektu dokumentu pn. „Założenia Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020”

Poniżej znajdują się stanowiska Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów dot. projektu dokumentu pn. „Założenia Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020”, który został ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 

Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie: poprawionego projektu Założeń Krajowej Polityki Miejskiej

Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 12 października 2012 r. w sprawie: poprawionego projektu Założeń Krajowej Polityki Miejskiej

14 czerwca 2012 r., Czestochowa - spotkanie podsumowujące warsztaty "Stare Miasto - Nowe Pomysły",

14 czerwca 2012 r. w Częstochowie  obyło się spotkanie podsumowujące warsztaty "Stare Miasto - Nowe Pomysły", które odbyły się w Częstochowie w dniach 5-7 marca 2012 r.

Warsztaty zostały zorganizowane wspólnie przez władze Miasta Częstochowy, Radę Dzielnicy Stare Miasto oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów. Dotyczyły rewitalizacji obszaru Starego Miasta, jednej z bardziej wartościowych a zarazem zdegradowanych dzielnic miasta. 

W warsztatach udział wzięli zarówno zaproszeni reprezentanci kluczowych dla rewitalizacji dzielnicy instytucji, jak i przedstawiciele społeczności lokalnej. W założeniu udział w spotkaniach możliwy był dla każdego zainteresowanego zagadnieniem mieszkańca, przedstawiciela organizacji społecznej czy też instytucji publicznej lub prywatnego biznesu. Ostatecznie w spotkaniach udział wzięli zarówno reprezentanci społeczności lokalnej, jak i władz miejskich, a także reprezentanci kluczowych przedsiębiorców działających w obszarze dzielnicy.

Warsztaty zostały podsumowane przez prowadzącego wcześniej warsztaty dra hab. inż. arch. Piotra Lorensa, Kierownika Katedry Urbanistyki i  Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

Zaprezentowany został raport z warsztatów, który zawiera szereg zapisów dotyczących uszczegółowienia planu rewitalizacji dla dzielnicy oraz założenia do strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy, obejmujące ogólną koncepcję urbanistyczną zagospodarowania terenu. Po prezentacji wyników Warsztatów odbyła się panelowa dyskusja z udziałem prezydenta Częstochowy i mieszkańców miasta.

Raport z warsztatów Charrette

Założenia do strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy

18 czerwca 2012 r. - seminarium pt.: „Kierunki przemian praktyki planistycznej i otoczenia prawno-organizacyjnego”

Towarzystwo Urbanistów Polskich O/Katowice wspólnie ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, Katedrą Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej SGH oraz Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego zorganizowało w dn. 18 czerwca br. seminarium pt.: „Kierunki przemian praktyki planistycznej i otoczenia prawno-organizacyjnego”.

Seminarium to odbyło się w ramach cyklu seminariów poświęconych planowaniu rozwoju w obszarach metropolitalnych.  Tytuł cyklu – „Zrównoważony metabolizm miejski w planowaniu przestrzennym” podkreśla aspekt racjonalizacji wykorzystania energii i innych zasobów w procesach rozwoju. Celem seminarium było też pokazanie rozwoju metodologii planistycznej, wiążącej zagadnienia strategicznego planowania rozwoju z planowaniem przestrzennym – tzw. „terytorializacji” polityki rozwoju.

Gościem spotkania był Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, prof. Zbigniew Strzelecki. Placówka ta powstała w 1999 roku w wyniku połączenia dawnych biur planowania przestrzennego byłych województw. Obecnie zatrudnia blisko 150 osób i uczestniczy w realizacji zadań samorządu województwa w dziedzinie polityki regionalnej i zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy to m.in. opracowywania dokumentów strategicznych, sporządzania studiów, analiz i raportów z zakresu rozwoju regionalnego i przestrzennego, a także współudział w opracowaniu projektów wojewódzkich programów rozwoju i prowadzenie monitoringu zagospodarowania przestrzeni województwa (w ramach Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej – MSIP). Biuro przygotowuje też plany zagospodarowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych i problemowych, w tym dla obszaru metropolitarnego Warszawy. Jest to istotne w obliczu nowych tendencji programowania rozwoju, zwiększających znaczenie „podejścia terytorialnego” w kolejnym okresie programowania budżetu Unii Europejskiej.

więcej

Program seminarium

Wizyta studyjna do Warszawy pn. ”Wyzwania i wizja rozwoju miasta: od pomysłów do realizacji” W dniach 28 - 29 maja 2012 r. odbyła się, zorganizowana przez Związek wizyta studyjna  do Warszawy pn. ”Wyzwania i wizja rozwoju miasta: od pomysłów do realizacji”. Uczestnikami wizyty byli członkowie Grupy Roboczej ds. Polityki Miejskiej oraz Komisji ds. Unii Europejskiej, działających w ramach struktur Związku. Wizyta dotyczy aspektów związanych z generalną koncepcją i planowaniem rozwoju miasta, kształtowaniem przestrzeni publicznych, rewitalizacją obszarów miejskich oraz funkcją zieleni w mieście.

 Uczestnicy wizyty mieli m.in. możliwość spotkania w p. Maciejem Fijałkowskim, Dyrektorem Biura Funduszy Europejskich Urzędu Miasta St. Warszawy,  który zaprezentował wyzwania rozwoju Warszawy, spotkali się z wybitnymi architektami i urbanistami, którzy przedstawili projekty związane z planowaniem przestrzennym w Warszawie oraz zielenią w mieście.

 Ponadto, w trakcie spotkania w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego przedstawiciele Ministerstwa zaprezentowali naszej grupie Założenia Krajowej Polityki Miejskiej.

Prezentacje ze spotkań
 

Kierunki rozwoju m.st. Warszawy wobec perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020

Kontrola w projektach europejskich - doświadczenia beneficjenta

Prezentacja projektu Założeń Krajowej Polityki Miejskiej

Projekt rozporządzeń pakietu legislacyjnego polityki spójności 2014-2020

Projekty miejskie w ramach inicjatywy JESSICA

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI M. ST. WARSZAWY NA LATA 2005 - 2013

Rewitalizacja ulicy Chłodnej w Warszawie

31 maja 2012 r, Chorzów. - Seminarium pn. „Mieszkańcy i organizacje obywatelskie w rewitalizacji”,

W dn. 31 maja br. (czwartek) w Chorzowie w Centrum Inicjatyw Społecznych (ul. 3 Maja 18, Chorzów II) odbyło się seminarium pn. „Mieszkańcy i organizacje obywatelskie w rewitalizacji”, organizowane w ramach Święta Miasta Chorzów. Seminarium zostało organizowane przez miasto Chorzów we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów.
    
W trakcie seminarium zaprezentowano doświadczenia miast w prowadzeniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a także ich zamierzenia w dziedzinie rewitalizacji dzielnic miejskich w kryzysie, ze szczególnym uwzględnieniem roli mieszkańców i organizacji obywatelskich w prowadzeniu procesów rewitalizacji. Po seminarium  uczestnicy wzięli udział w spacerze po dzielnicy Chorzów II.

Seminarium nawiązuje do Festiwalu Pięciu Dzielnic, który jest organizowany od 2009 roku.   Dotychczas Festiwale odbyły się w miastach: Świętochłowice - Lipiny (2009 r.), Bytom – Szombierki  (2010 r.) i w Rudzie Śląskiej - Orzegowie (2011 r.). Festiwal jest elementem działania „Support for cities”, realizowanego w ramach programu URBACT I w pięciu dzielnicach znajdujących się w centrum Aglomeracji Górnośląskiej, tj. Chorzów II,  Chropaczów, Lipiny,  Orzegów  i Szombierki. Celem Festiwalu jest integracja mieszkańców dzielnicy oraz promocja współpracy między czterema miastami Aglomeracji. W ramach Festiwalu w tych dzielnicach były organizowane również seminaria dotyczące  rewitalizacji.
 

 PROGRAM SEMINARIUM Chorzow.pdf11 maja 2012 - seminarium pt.: "Scenariusze optymalizacji energetycznej w rozwoju aglomeracji"

Uprzejmie informujemy, że Towarzystwo Urbanistów Polskich O/Katowice wspólnie ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, Katedrą Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej SGH oraz Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego organizuje seminarium pt.: Scenariusze optymalizacji energetycznej w rozwoju aglomeracji. Seminarium odbędzie się w dniu 11 maja (piątek) br., rozp. godz. 12.30 w siedzibie TUP Katowice (ul. Dyrekcyjna 9).

Seminarium to odbywa się w ramach cyklu seminariów poświęconych planowaniu rozwoju w obszarach metropolitalnych.  Tytuł cyklu – „Zrównoważony metabolizm miejski w planowaniu przestrzennym” podkreśla aspekt racjonalizacji wykorzystania energii i innych zasobów w procesach rozwoju, a poszczególne spotkania cyklu poświęcone są możliwościom warsztatowym optymalizacji obiegu tych czynników. Celem seminarium jest też pokazanie rozwoju metodologii planistycznej w obszarach metropolitalnych na przykładzie Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego, w tym analiz przepływu zasobów oraz wykorzystania w praktyce dorobku badawczego w tej sferze, m.in. projektu SUME realizowanego w ramach 7-go Programu Ramowego UE przez SGH.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu na załączonej karcie zgłoszenia w terminie do dnia 8 maja br. (wtorek) br. (faksem na nr 32 2510 985 lub pocztą elektroniczną na adres: mlebek@silesia.org.pl). Osoba odpowiedzialna w biurze Związku: Monika Lebek – Specjalista ds. wspierania rozwoju gospodarczego, nr tel: (32) 2510 945, e-mail: mlebek@silesia.org.pl oraz p. Joanna Smala – Specjalista ds. polityki miejskiej, e-mail: jsmala@silesia.org.pl.

 

Program seminarium

Karta zgłoszenia

Nowy okres działalności Krajowego Punktu Kontaktowego programu URBACT IIZ przyjemnością informujemy, że konsorcjum trzech partnerów: Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich (lidera projektu) oraz Instytutu Rozwoju Miast po raz drugi wygrało przetarg na prowadzenie działalności Krajowego Punktu Kontaktowego URBACT II na terenie Polski.

Projekt będzie realizowany przez 23 miesiące od dnia 12 marca 2012 r. Punkt będzie kontynuował dotychczasowe działania podejmowane w poprzednich latach: informowanie w języku polskim o działaniach podejmowanych w ramach Programu, rezultatach realizowanych projektów oraz udzielanie wszechstronnego wsparcia polskim partnerom projektów URBACT. Dodatkowo przewidywane jest organizowanie spotkań informacyjnych oraz seminariów dla nowych partnerów projektów wybranych w najnowszym naborze, a także dla miast nieuczestniczacych w programie, ale zainteresowanych tematyką rewitalizacji i rozwoju miast.

Tak jak w poprzednim okresie działalności, głównym narzędziem komunikacji z miastami będzie strona internetowa www.urbact.pl, do której linki są już umieszczone na głównych stronach internetowych wszystkich partnerów projektu. Serdecznie zapraszamy również do odwiedzenia strony http://urbactdwa.silesia.org.pl, na której znajdą Państwo informacje nt. projektów URBACT, realizowanych w naszym województwie.

Warsztaty Charrette w Częstochowie

W dniach 5 – 7 marca 2012 r. w Częstochowie odbyły się warsztaty Charrette, dotyczące dzielnicy Stare Miasto. Organizatorami warsztatów byli Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Miasto Częstochowa. Związek zorganizował już po raz czwarty warsztaty tego typu. Poprzednie warsztaty odbyły się w Bytomiu, Dąbrowie Górniczej oraz w Rudzie Śląskiej.

Celem warsztatów „Charrette” jest podjęcie partnerskiej dyskusji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi procesem przekształceń dzielnicy stronami, dotyczącej szczegółowych celów i zasad przekształceń jej przestrzeni. Proces ten ma charakter partycypacyjny, pozwalający na określenie rozwiązań możliwych do przyjęcia dla wszystkich stron. Główny nacisk zostaje położony na zagadnienia przestrzenne, co pozwala na przejście od dyskusji dotyczącej ogólnie sformułowanego programu rewitalizacji do określenia założeń strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Materiał, który powstaje po warsztatach, pozwala na „przetłumaczenie” zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji na język przestrzenny, co w konsekwencji posłużyć może zarówno władzom miejskim jak i innym aktorom procesu w podjęciu skoordynowanych działań na rzecz zmian w obszarze dzielnicy.

Warsztaty przeprowadził pan prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

Zobacz zdjęcia z warsztatu.

Poniżej znajdują się prezentacje z tego spotkania.

Miejski Program Rewitalizacji dla Częstochowy

Problemy społeczne w dzielnicy Stare Miasto

Raport z badań ankietowych

Warsztaty Charrette - sesja 1

Warsztaty Charrette - sesja 2

Warsztaty Charrette - sesja 3

Warsztaty Charrette - sesja 4

Warsztaty Charrette - sesja 5

Warsztaty Charrette - sesja 6

15 marca 2012 - wspólne posiedzenie komisji problemowych Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Miast Polskich W dn. 15 marca 2012 r. w godz. 15.00 - 18.00 w Katowicach w Urzędzie Stanu Cywilnego (Pałac Goldsteinów) w Katowicach (Plac Wolności 12a) odbyło się wspólne posiedzenie komisji problemowych Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Miast Polskich (Komisji ds. Unii Europejskiej i Grupy Roboczej ds. Polityki Miejskiej oraz Komisji Polityki Europejskiej i Współpracy Zagranicznej; Komisji Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast). Posiedzenie czterech komisji odbyło się w ramach Międzynarodowej Konferencji "Zarządzanie Miastem – Miasto 2012”.

Spotkanie było poświęcone oczekiwaniom miast wobec nowej perspektywy finansowej UE oraz założeniom do polityki miejskiej Państwa, przygotowywanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

W trakcie spotkania odnoszono się m.in. do zapisów Stanowiska Związku Miast Polskich w sprawie zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program posiedzenia

Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

VI Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Zarządzanie miastem” - " Miasto 2012", Katowice, 15 - 16 marca 2012 r. {C}W dn. 15 - 16 marca w Katowicach odbyła się VI Międzynarodowa konferencja z cyklu Zarządzanie miastem  -  "Miasto 2012" .

Głównym tematem tegorocznej konferencji było przygotowanie miast do kolejnego okresu programowania UE na lata 2014 – 2020. Konferencja  składała  się z dwóch bloków tematycznych: pierwszy poświęcony reagowaniu ze strony planowania przestrzennego w miastach na wyzwania przyszłości, a także drugiego bloku dot. wymiaru miejskiego nowej polityki spójności. Organizatorem konferencji był poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht. Śląski Związek Gmin i Powiatów był jednym z partnerów tej konferencji.


 Prezentacje z konferencji dostępne są na stronie  www.europajestprosta.pl/Miasto2012

  23 lutego 2012 - wizyta studyjna dla Grupy Roboczej ds. Polityki Miejskiej W dn. 23 lutego 2012 roku odbyła się wizyta studyjna do Centrów Inicjatyw Społecznych w Rudzie Śląskiej i w Chorzowie oraz Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach. Wizyta została zorganizowana w ramach prac Grupy Roboczej ds. Polityki Miejskiej.

Instytucje które odwiedziliśmy powstały po realizacji projektu wspólnego dla 4 miast (Ruda Śląska, Chorzów, Świętochłowice, Bytom), realizowanego w ramach programu URBACT I w 2007 r. - "Support for cities” w 5 sąsiadujących ze sobą dzielnicach miast Aglomeracji Górnośląskiej: Szombierki (M. Bytom), Chorzów II (M. Chorzów), Orzegów (M. Ruda Śląska), Lipiny i Chropaczów (M. Świętochłowice). Eksperci, którzy opracowali raport końcowy dot. tych dzielnic wskazali wiele praktycznych rozwiązań dot. rewitalizacji i rozwoju miast (m. in. sugerowali stworzenie Centrów Inicjatyw Społecznych w każdej z dzielnic). Wizyta była  okazją do zapoznania się z działalnością tych instytucji, a także do nawiązania ewentualnej współpracy pomiędzy podobnymi instytucjami w miastach naszego województwa.

Poniżej znajdują się prezentacje dot. wizytowanych instytucji.

Zobacz zdjęcia z wizyty.

Support for Cities - prezentacja Hanny Pompy-Obońskiej, Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta, UM Chorzów

Działalność Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie - prezentacja Marcina Weindicha, Kierownika CIS w Chorzowie

Prezentacja projektu „Nowe życie starej Bykowiny” - Aleksandra Majowska, MOPS w Rudzie Śląskiej

Centrum Inicjatyw Społecznych w Rudzie Śląskiej – Aleksandra Kruszewska, Kierownik Zespołu Pozyskiwania Funduszy, UM w Rudzie Śląskiej

Trwa nabów projektów do programi URBACT II

Uprzejmie informujemy, że w dn. 9 grudnia 2011 r. został otwarty  trzeci i ostatni nabór wniosków dla Programu URBACT (zakończenie naboru nastąpi w dn. 15 marca 2012 r.).

URBACT II jest programem służącym organizowaniu sieci współpracy miast europejskich. Program służy ułatwianiu i finansowaniu wymiany doświadczeń i wzajemnemu uczeniu się przez miasta europejskie poprzez organizowanie sieci tematycznych. W ramach programu URBACT II nie otrzymuje się pieniędzy na inwestycje, a jedynie zwrot kosztów udziału w projektach – są to tzw. projekty „miękkie”. Dotychczas aż 8 miast województwa śląskiego zrealizowało lub realizuje projekty w ramach Programu.

Serdecznie zapraszamy miasta do udziału w programie. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.urbact.eu oraz na stronach www.urbact.pl i www.urbactdwa.silesia.org.pl.

19 stycznia 2012 r. - Spotkanie informacyjne dot. programiu URBACT W związku z rozpoczęciem trzeciego, ostatniego naboru tematycznych sieci współpracy miast w ramach Programu UE URBACT II Związek zorganizował spotkanie poświęcone tematom oraz sposobom uczestnictwa w sieciach tematycznych URBACT.

Celem spotkania było ustalenie formy uczestnictwa miast województwa śląskiego w sieciach współpracy w ramach programu URBACT.

Śląski Związek Gmin i Powiatów już od 2007 r. wspiera miasta województwa śląskiego w realizacji projektów w ramach URBACT II. Od 2009 roku prowadzimy wspólnie ze Związkiem Miast Polskich i Instytutem Rozwoju Miast Krajowy Punkt Kontaktowy programu URBACT. Dotychczas aż 10 projektów jest realizowanych przez miasta województwa śląskiego

Więcej informacji oraz prezentacje ze spotkania.
 

Program spotkania

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Polityki Miejskiej nt. Nowej Polityki Spójności 21 października br. odbyło spotkanie Grupy Roboczej ds. Polityki Miejskiej na której zaprezentowano założenia Komisji Europejskiej dot. Polityki Spójności UE po 2013.

Druga część spotkania była poświęcona podróży studialnej do Saksonii –Anhalt, która odbyła się w dn. 4-8 września 2011 r. Raport z podróży zaprezentowała p. mgr inż. arch. Beata Dymarska.

Poniżej prezentujemy prezentacje ze spotkania.
 

Raport z podróży studialnej do Saksonii-Anhalt: główne elementy i wnioski, p. Beata Dymarska

Polityka spójności po 2013: główne elmenty nowej architektury

Europejki Fundusz Rozwoju Regionalnego - Projekt Rozporządzenia KE

Europejski Fundusz Społeczny - Projekt Rozporządzenia KE

Propozycja UE dot.: CSF, EAFRD 2014-2020; w kontekście podejścia LEADER

Wymiar miejski Polityki spójności

8 września 2011 - Sympozjum pn. "Zieleń w mieście"W dn. 8 – 12 września 2011 r. (czwartek – poniedziałek) w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (Hala Wystaw Kapelusz) odbywa się 123. Międzynarodowa Wystawa Kwiatów, którą Śląski Związek Gmin i Powiatów objął patronatem honorowym.  Tematem przewodnim 123. Międzynarodowej Wystawy Kwiatów jest „Zieleń w mieście”. Organizatorem Wystawy jest Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku.

W ramach Wystawy w dn. 8 września br. (czwartek) odbyło się sympozjum  pn. „Zieleń w mieście” adresowane do jednostek samorządowych i innych instytucji, które mogą być zainteresowane wzorami wykorzystywanymi w zieleni miejskiej oraz  informacjami o sposobach zarządzania zielenią w mieście. Uroczyste otwarcie sympozjum wraz z Wystawą w Hali Wystaw Kapelusz odbyło się w dn. 8 września 2011 r. (czwartek) o godzinie 10.00. 
 

program sympozjum 8.09.2011.pdf

J. Koczubik prezentacja "Zieleń w procesie rewitalizacji: przykład Zespołu Akwenów Poprzemysłowych Amelung w Chorzowie"

I. Bajerska prezentacja "Realizacja ogrodów na dachu w Warszawie"

T. Taczewski prezentacja "Muzeum Ziemi w dolinie Czarnej Przemszy w Sosnowcu"

P. Łabaj prezentacja "Rewitalizacja doliny Rzeki Ślepiotki w Katowicach"

P. Kardasz prezentacja Aspekt Wizualny i rola środowiska właściwego doboru roślin w przestrzeni publicznej"

Podróż studialna dla Grupy Roboczej ds. Polityki Miejskiej do Saksonii-Anhalt - IBA Urban Redevelopment 2010. 4-8 września 2011 r.

W dniach 4-8 września 2011 r. odbyła się podróż studialna do Saksonii-Anhalt - IBA Urban Redevelopment 2010. Celem podróży była prezentacja rezultatów projektu IBA Urban Redevelopment 2010, który był realizowany w latach 2002-2010 w 19 miastach Saksonii-Anhalt. Projekt skupiał się na testowaniu nowych narzędzi odnowy miast, opracowanych przez urbanistów, architektów, samorządy oraz obywateli w celu przeciwdziałania radykalnym zmianom demograficznym i strukturalnym (zjawisko shrinking cities), które dotknęły w ostatnich latach wiele miast we Wschodnich Niemczech. Koncepcje odnowy miast zostały zbudowane w oparciu o tematykę, wybraną oddzielnie dla każdego z nich.

Uczestnicy podróży studialnej odwiedzili 9 miast, które brały udział w projekcie. Poniżej zamieszczamy ramowy program podróży oraz raport z podróży przygotowany przez p. mgr inż. arch. Beatę Dymarską

Zobacz zdjęcia z podróży

Raport z podróży do Saksonii-Anhalt

Program podróży

Konferencja pn.: „Urban sprawl jako wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania, Sopot, 2 - 3 czerwca 2011 W dniach 2-3 czerwca 2011 r w Sopocie (Urząd Miejski w Sopocie) miała miejsce Konferencja pn.: „Urban sprawl jako wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju. Konsekwencje, scenariusze, możliwości przeciwdziałania”. Konferencja odbyła się w ramach działań Krajowego Punktu Kontaktowego Programu URBACT II i została zorganizowana przez partnerów Punktu: Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich, Instytut Rozwoju Miast przy współpracy z Miastem Sopot, Politechniką Gdańską oraz Towarzystwem Urbanistów Polskich.

Konferencja dotyczyła niezwykle ważnego zjawiska rozproszenia zabudowy, które jest jednym z największych zagrożeń dla dalszego rozwoju kraju, ze względu na to, że generuje ogromne koszty w dziedzinie budowy i utrzymania dróg, innej infrastruktury dot. mediów (wodociągi, kanalizacja, inne sieci teletechniczne), a także bardzo duże, choć dotychczas słabo uświadomione koszty społeczne, zdrowotne, środowiskowe, nie mówiąc już o dewastacji krajobrazu. Ponadto samorządy miejskie w wyniku procesu suburbanizacji tracą część przychodów (zarówno z podatku PIT, jak i CIT) ze względu na przenoszenie się zamożniejszych rodzin często wraz z firmami do suburbiów położonych poza granicami miast.

Materiały konferencyjne:

Dokument Końcowy Konferencji

Program konferencji

City Region Net

City Regions in Progress

Counteracting Urban Sprawl Phenomenon by Cooperation

Fighting Urban Sprawl

Gdańsk wobec polityki zwartego miasta

Gdynia - kontrolowany rozwój miasta na nowych terenach

Integrated approach Antisprawl policies and instruments for sustainable development of European cities

Krajowa polityka przestrzenna, regionalna i miejska wobec zjawiska Urban Sprawl

Lumasec

Polityka Województwa Dolnośląskiego a zjawisko Urban Sprawl

Polski Sprawl, Polska Specjalność, Polska sprawa

Procesy Urbanizacji w Województwie Śląskim

Program REFINA Metody i narzędzia kontroli zjawiska urban sprawl

Smart Growth jako metoda przeciwdziałania suburbanizacji

The role of cities in integrated regional development

Urban Sprawl Wpływ na przestrzeń

Urban Sprawl

Wpływ rozproszenia na gospodarkę w skali mikro i makro

Polityka przestrzenna Wielkopolski w zakresie zwartości zabudowy

Praktyka zrównoważonego rozwoju miejskich struktur mieszkaniowych

Grupa Robocza ds. Polityki Miejskiej wznawia swoje prace w roku bieżącym
Prace Grupy Roboczej koncentrują się na podstawowych kwestiach istotnych z punktu widzenia rewitalizacji i rozwoju miast, w tym zarządzania przestrzenią miejską, wykorzystywania zmiany funkcji miejskich do realizacji celów społecznych
i gospodarczych, zmianami demograficznymi zachodzącymi w miastach województwa śląskiego, przykładami udanych projektów i dobrych praktyk w dziedzinie rewitalizacji itp.

Najbliższe spotkanie Grupy Roboczej ds. Polityki Miejskiej odbędzie się w dn. 4 marca 2011 r. (piątek), rozpoczęcie o godz. 10.00. Na spotkaniu omawiane będą m.in. działania na rzecz komplementarności kierunków rozwoju miast woj. śląskiego, działania na rzecz ożywienia śródmieścia Dąbrowy Górniczej oraz kwestie związane z potrzebą uruchomienia regionalnej polityki miejskiej. Przedstawimy także propozycję programu spotkań Grupy Roboczej ds. Polityki Miejskiej w 2011 r.  Poniżej znajdą Państwo program spotkania oraz kartę zgłoszenia
 

Program spotkania

Karta zgłoszenia

8 kwietnia 2011 - Spotkanie pn. Planowanie i zarządzanie zintegrowanym transportem miejskim w kontekście kształtowania długofalowych kierunków rozwoju miasta {C}{C}{C}{C}W ramach prac Grupy Roboczej ds. Polityki Miejskiej w dn. 8 kwietnia (piątek) w Katowicach  odbyło  się spotkanie z p. Matthew Noon, przedstawicielem dzielnicy Westminster (Londyn, Wielka Brytania) oraz p. Sally Kneeshaw, ekspertem wiodącym projektu EVUE, realizowanego w ramach programu URBACT II.

Tematem spotkania było Planowanie i zarządzanie zintegrowanym transportem miejskim w kontekście kształtowania długofalowych kierunków rozwoju miasta.

W czasie spotkania zostały zaprezentowane praktyczne przykłady dot. planowania  i zarządzania transportem, uwzględniające aspekty ochrony środowiska.

Prezentacja ze spotkania p. Matthew Noon

Prezentacja ze spotkania p. Sally Kneeshaw

Program spotkania

Doroczna Konferencja URBACT. Liege, 30 listopada - 1 grudnia 2010 r. (wtorek-środa).

Uprzejmie informujemy, że w dn. 30 listopada - 1 grudnia 2010 r. w Liège w Belgii odbyła się kolejna Doroczna Konferencja URBACT. W programie dwudniowej konferencji znalazły się m.in. interaktywne warsztaty i sesje plenarne oraz wizyty studyjne. Szczegółowe informacje na stronie: http://urbact.eu/en/header_main/annualconference/

Podróż studialna do Gorzowa Wielkopolskiego i Stargardu Szczecińskiego, 13-15 października 2010 r.

W związku z tym, że problemy mieszkalnictwa stają się dla wielu miast coraz bardziej istotne (np. w kontekście niedawnego Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 2010 r., sygn. P1/08, dot. ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego) Śląski Związek Gmin i Powiatów zorganizował w dniach 13-15 października 2010 r. podróż studialną poświęconą polityce mieszkaniowej miast do Gorzowa Wielkopolskiego i Stargardu Szczecińskiego. Poniżej zamieszczamy program podróży.

Uprzejmie informujemy, że osobą udzielającą informacji nt. podróży biurze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów jest p. Aneta Grzybowska, Specjalista ds. polityki miejskiej (tel.: 32 25 11 021, fax: 32 25 10 985, e-mail: agrzybowska@silesia.org.pl).

Zapraszamy do działu GALERIA, gdzie można obejrzeć zdjęcia z podróży.

 Program podróżyWizyta studyjna do Poznania i Wrocławia, 23-25 września 2009 r. W ramach prac Grupy Roboczej ds. Polityki Miejskiej w dniach 23 – 25 września  2009 r. odbyła się wizyta  studyjna do Poznania i Wrocławia. Tematem wizyty była rewitalizacja kryzysowych obszarów miejskich (w tym partycypacja społeczności dzielnic miejskich w procesie rewitalizacji). Uczestnicy wzięli udział w spotkaniach z pracownikami urzędów miast zajmującymi się rewitalizacją, a także odbyli wizyty w poznańskiej dzielnicy Śródka oraz dzielnicy Nadodrze we Wrocławiu.

Dzielnica Śródka w Poznaniu jest przykładem zdegradowanej dzielnicy staromiejskiej. W dzielnicy tej z sukcesem są realizowane projekty związane z rewitalizacją. Po dzielnicy Śródka oraz po najciekawszych miejscach Poznania uczestników wizyty oprowadzał p. Lech Podrez, Kierownik Wydziału Rozwoju Miast Urzędu Miasta Poznania.

We wrocławskiej dzielnicy Nadodrze, która jest objęta Lokalnym  Programem Rewitalizacji, realizowany był projekt programu URBACT II - URBAMECO (Odnowa urbanistyczna, społeczna, gospodarcza i kulturalna publicznych osiedli mieszkaniowych w przestrzeni miejskiej). Przewodnikami po dzielnicy były: p. Laura Pieńkowska, Kierownik działu wspierania przedsiębiorczości  oraz  p. Katarzyna Chrobak-Eilmes z  Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego we  Wrocławiu.

Zobacz zdjęcia z wizyty
12 maja 2009 r. - Seminarium pn. "Miasta wiedzy"12 maja br. w Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice odbyło się  seminarium pn. ”Miasta wiedzy”.

Celem seminarium było omówienie roli samorządu lokalnego w procesie budowy Gospodarki Opartej na Wiedzy w województwie śląskim. Udział w seminarium wzięli m.in.  p. Jerzy Buzek – Były Premier Rządu RP, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wiceprezydent Europejskiej Fundacji Energii,   p. prof. dr hab. Anna Karwińska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz  p. Andrzej Sadowski, Wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha.

Zobacz prezentacje z seminarium
 

Program seminarium

Ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji – spotkanie w dn. 17 marca 2009 r.


W dn. 17 marca 2009 r.  Śląski Związek Gmin i Powiatów zorganizował spotkanie poświęcone ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji. Do udziału w spotkaniu Związek zaprosił przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach. W czasie spotkania istniała możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania związane z omawianym tematem.

Poniżej znajdują się prezentacje ze spotkania.

Rola Państwowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach - p. mgr inż. Jolanta Szymańska, Kierownik Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

Rola Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - p. Jolanta Prażuch, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, p. Jolanta Tyka, p.o. Naczelnika Wydziału Oceny Oddziaływania na Środowisko

Konferencja pn. "Wymiana doświadczeń miast europejskich w ramach programu URBACT II", Katowice dn. 12 lutego 2009 r.

W dn. 12 lutego 2009 r.  w Katowicach odbyła się Konferencja pn. Wymiana doświadczeń miast europejskich w ramach programu URBACT II.  Organizatorami Konferencji byli Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Konferencja zgromadziła prawie 100 uczestników z miast i instytucji z całej Polski. Goścmi specjalnymi byli m.in. p. Santiago Garcia Patron Rivas z  Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej oraz p. Jean Loup Drubigny, Dyrektor Sekretariatu URBACT.

W czasie konferencji zaprezentowano korzyści wynikające  z uczestnictwa w programie URBACT II oraz doświadczenia miast zaangażowanych w program. Podjęto również dyskusję nt. tematów projektów, które będą realizowane w ramach dodatkowego naboru do programu URBACT II.

 

Zobacz zdjęcia z konferencji

Poniżej znajdują się prezentacjie z konferencji.

 

Program konferencji

Santiago Garcia Patron Rivas - Prezentacja wymiaru miejskiego Programów Operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Małgorzata Staś - Wymiar miejski w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 oraz w perspektywie 2013+

Janusz Kalafarski - Doświadczenie działania Support for cities programu URBACT I na przykładzie 4 miast województwa śląskiego (Ruda Śląska, Świętochłowice, Chorzów, Bytom)

Tomasz Rzeżucha - Doświadczenie działania Support for cities programu URBACT I na przykładzie 4 miast województwa śląskiego (Ruda Śląska, Świętochłowice, Chorzów, Bytom)

Aneta Myga - Doświadczenia miasta Częstochowa dot. udziału w programie URBACT II

Łukasz Markowski - Doświadczenia udziału w programie URBACT II

Krzysztof Wrana - Rola Lokalnych Grup Wsparcia w funkcjonowaniu sieci tematycznych i grup roboczych miast w programie URBACT II

Jerzy Adamski - Inicjatywy i programy europejskie jako baza doświadczeń dla polskich miast – potrzeby – propozycje rozwiązań – rola punktu kontaktowego URBACT II

Jean Loup Drubigny - Nowy nabór projektów URBACT II

Anna Baucz - Kierunki współpracy polskich miast

Zbigniew Michniowski - Programy wspołpracy w zakresie zarządzania energia w gminie Bielsko-Biała

16 - 17 grudnia 2008 r. - Konferencja pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznych – Main Street - Główna ulica”

W dniach 16 – 17 grudnia 2008r. w Częstochowie odbyła się konferencja pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznych – Main Street - Główna ulica”.

Konferencję zorganizował Urząd Miasta Częstochowy przy współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, Stowarzyszeniem Forum Rewitalizacji, Śląską Izbą Inżynierów Budownictwa, częstochowskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa.

 Celem konferencji było zapoznanie się z doświadczeniami rewitalizacyjnymi polskich miast w zakresie ożywienia głównej ulicy miasta. Na konferencji zostały przedstawione przykłady dobrych praktyk, które mogą zainspirować naszych mieszkańców do dalszych działań rewitalizacyjnych. Udział w konferencji stanowił dobrą okazję do poszerzenia wiedzy na temat rewitalizacji oraz wymiany poglądów.

 

Program konferencji

15 grudnia 2008 r. - Seminarium nt. modernizacji systemów

Jak dojechać