Historia Związku

Ponad 25 lat temu grupa działaczy samorządowych powołała do życia stowarzyszenie pod nazwą Związek Gmin Górnego Śląska. Energiczne działania na rzecz regionu nie pozostały niezauważone, zachęcając do współpracy ze Związkiem licznych partnerów, nawet spoza terenu kraju. Otwartość i chęć do pracy dla dobra regionu zachęciła do współdziałania kulturowo bliskie Górnemu Śląsku gminy Północnych Moraw.

We wrześniu 1992 r. stowarzyszenie zostało przekształcone w Związek Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw. Zaangażowanie środowisk samorządowych po obu stronach granicy, pozwoliło Związkowi na znaczne rozszerzenia zakresu działania i przetrwanie takich zmian historycznych jak rozpad Czechosłowacji. W takiej postaci Związek działał aż do wprowadzonej w 1999 roku reformy ustrojowej Państwa. Przyniosła ona poważne zmiany. Z jednej strony powiększony został terytorialny zasięg działania oraz pojawiły się nowe pola aktywności Związku powstałe w relacjach pomiędzy gminami, powiatami a samorządem regionalnym. Z drugiej jednak strony zmianie uległa struktura Związku - dokonano statutowego rozdzielenia polskiej i czeskiej strony stowarzyszenia. Polska strona Związku przyjęła nazwę Śląski Związek Gmin i Powiatów i w takiej formie działa do dzisiaj, współpracując z czeskim partnerem przy realizacji projektów.

Obecnie Związek zrzesza 133 jednostki samorządu terytorialnego z województwa śląskiego (w tym wszystkie miasta na prawach powiatu), a swoim zasięgiem obejmuje teren zamieszkały przez ponad 4 mln osób. Głównym przesłaniem ŚZGiP jest praca na rzecz dobra publicznego w województwie śląskim. Podejmowane przedsięwzięcia i inicjatywy mają na celu integrację i rozwój regionu. Dążąc do tego Związek stara się tworzyć oraz rozpowszechniać najlepsze wzory w zakresie rozwoju lokalnego.

Po ponad 25 latach działalności ŚZGiP już na stałe wpisał się w samorządowy krajobraz na Śląsku, a dzięki swej aktywności jest instytucją cieszącą się dużym poważaniem w regionie. Pod względem skali działalności jak i liczby ludności zamieszkującej obszar jego działalności, jest on największą regionalną organizacją samorządową w Polsce.

Jak dojechać