Informacje o projekcie

O PROJEKCIE:
Informacje o projekcie:
Projekt partnerski pn. „Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”  jest realizowany od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2022 r. wspólnie przez następujące instytucje:
1. Euro Innowacje sp. z o.o. (Beneficjent)
2. Śląski Związek Gmin i Powiatów (Partner)
Numer projektu: POWR.02.18.00-00-0133/20
Całkowita wartość projektu: 1 739 568,00 zł
Kwota dofinansowania z UE: 1 739 568,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Cel główny projektu:
„Podniesienie poziomu przygotowania 40 JST z województwa śląskiego do zapewnienia dostępności urzędów administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczących dostosowania procedur obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami w 40 śląskich samorządach, a także podniesienie kompetencji ich pracowników samorządowych w ramach szkoleń 80 osób z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami i 80 koordynatorów dostępności w terminie do 28.02.2022 r.”

Zadania zaplanowane w projekcie:

  • Przeszkolenie 80 pracowników samorządowych 40 jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych
  • Przegląd procedur związanych z obsługą klienta w 40 urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcia urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji oraz zakup drobnych usprawnień dla JST w celu zapewnienia jak największej dostępności Urzędów zgodnie z wynikami rekomendacji zawartymi w opracowanych raportach
  • Przeszkolenie 80 koordynatorów dostępności w 40 jednostkach administracji publicznej w zakresie stosowania ustawowych zadań.

Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie:

  • Liczba pracowników administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych: 64 osoby
  • Liczba urzędów administracji publicznej, w których wdrożono wnioski i rekomendacje dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 40 JST
  • Liczba koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje: 36 osób
  • Liczba koordynatorów dostępności oraz pracowników wspierających koordynatora w realizacji zadań w jednostkach administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje: 72 osoby

Polecamy
Współpracujemy