Decyzje środowiskowe, hałas, gospodarka wodno-ściekowa: po szkoleniu Komisji

O decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach, zmianach przepisów w obszarze gospodarki wodnej oraz uciążliwościach związanych z hałasem rozmawiali członkowie naszej Komisji Ekologii, która spotkała się tym razem w formule wyjazdowej. Wydarzenie odbyło się 26 - 27 września w Węgierskiej Górce.

 

Część szkoleniową na temat najnowszych uregulowań prawnych w kontekście decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprowadziła dr Joanna Sztyber, Radca Generalnego Dyrektora z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wśród poruszonych zagadnień pojawiły się m.in. następujące kwestie:

 • ustalanie zakresu przedsięwzięcia;
 • właściwość organu i wyłączenie organu, postępowanie odwoławcze;
 • zmiana decyzji, cesja decyzji, czas używalności decyzji, wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji a rygor natychmiastowej wykonalności;
 • ustalanie stron postępowania;
 • udział organizacji ekologicznych;
 • dokumentacja sprawy, wariantowanie;
 • przesłanki odmowne określenia warunków realizacji przedsięwzięcia, wytyczne GDOŚ w sprawie celów zadań ochronnych;
 • formułowanie warunków zawartych w decyzji, udostępnianie decyzji i innych dokumentów, baza ooś.

Drugiego dnia dyskusja z udziałem ekspertów z zakresu prawa skupiła się wokół najnowszych zmian przepisów z zakresu gospodarki wodnej, czyli m.in.:

 • ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków;
 • ustawy Prawo wodne;
 • ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zagadnienie dotyczące gospodarki wodnej – przy wsparciu Wiceprzewodniczącej naszej Komisji pani Anny Buchty – nasz Związek prezentuje systematycznie od lipca na łamach czasopisma samorządowego "Wspólnota".

Data publikacji: 28.09.2022 r.

Polecamy
Współpracujemy