II edycja studiów podyplomowych "Systemy Bezpieczeństwa Zaopatrzenia w wodę

W dniu 14 września 2019 r., po obronie prac końcowych zakończył się na Politechnice Śląskiej pierwszy rok studiów podyplomowych  "Systemy zarządzania bezpieczeństwem wody". Uczestniczyli w nim ludzie zainteresowani wprowadzeniem do zaopatrzenia w wodę oceny ryzyka i zarządzania nim (wdrażaniem planów bezpieczeństwa wody - PBW), zatrudnieni nie tylko w przedsiębiorstwach wodociągowych, ale także w gminach i inspekcji sanitarnej. Studia pozwalają na zdobycie interdyscylinarnej wiedzy, niezbędnej do prowadzenia zaopatrzenia w wodę zgodnie z zasadami, które za kilka lat staną się obowiązkowe.

W dniu 28 września br. planowane jest zakończenie rekrutacji na drugą edycję studiów. W imieniu Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz wspierającego utworzenie tego kierunku studiów Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich (z którym współpracuje Śląski Związek Gmin i Powiatów) zapraszamy do uczestnictwa w przyszłościowych studiach poświęconych bezpieczeństwu  wody przeznaczonej do spożycia.

Studia te dedykowane są przede wszystkim:
- pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nadzorującym jakość wody do spożycia, przygotowującym stosowne dokumenty w tym zakresie (decyzje, oceny, zatwierdzenia, komunikaty, informacje itp.),
- osobom odpowiedzialnym w gminach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
- pracownikom przedsiębiorstw realizujących dostawy wody,
- osobom odpowiedzialnym w obiektach publicznych (szpitale, hotele, baseny, obiekty oświaty itp.) za prawidłowe funkcjonowanie instalacji wewnętrznych.
Studia te umożliwiają nie tylko poszerzenie  wiedzy, ale również nawiązanie kontaktów z osobami zainteresowanymi bezpieczeństwem wody. Zajęcia prowadzą m.in wieloletni pracownicy PIS, praktycy wdrażający PBW w swoich przedsiębiorstwach, pracownicy naukowi zajmujący się zarządzaniem ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę.

Kolejna edycja studiów podyplomowe „Systemy Bezpieczeństwa Zaopatrzenia w Wodę” zaczyna się w roku akademickim 2019/2020. Rekrutacja elektroniczna trwa do końca września 2019 r.

Czas trwania studiów – październik 2019 r. – czerwiec 2020 r. (2 semestry)
Cena - 1950 zł za 1 semestr (całość 3900 zł).

Szczegółowe informacje na temat studiów podyplomowych System Bezpieczeństwa Zaopatrzenia w Wodę dostępne są na poniższych stronach internetowych:
https://rekrutacja.polsl.pl/kierunek/sbzww-spd/
http://ise.polsl.pl/system-bezpieczenstwa-zaopatrzenia-w-wode.html

lub pod telefonem:
Sekretariat: Aleksandra Bernaczek – 32 237 26 98
Kierownik Studiów Podyplomowych: dr hab. inż Izabela Zimoch prof. nzw., Prodziekan ds. Dydaktyki Politechniki Śląskiej - 606 62 41 96

Jak dojechać