Przeniesienie wydatków z związku z COVID-19

Przeniesienie wydatków między działami planu wydatków dopuszczalne jest w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Pomiędzy wystąpieniem COVID-19 a przeniesieniem wydatków musi jednak istnieć związek przyczynowo-skutkowy.

 

Burmistrz dokonał zwiększenia planu wydatków w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w tym w rozdziale „Schroniska dla zwierząt”, podrozdział „Zakup usług pozostałych”. Jednocześnie zmniejszeniu uległy wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w tym w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, podrozdział „Zakup usług pozostałych”.

Kolegium RIO zauważyło, że zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (DzU z 2019 r., poz. 869 ze zm., dalej: ufp) w toku wykonywania budżetu można dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu:

1. dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych,

2. dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej,

3. wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,

4. dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 9 czerwca 2020 r., nr 13/564/2020

więcej poniżej:
www.wspolnota.org.pl

 

Jak dojechać