Zapraszamy do udziału w projekcie

Serdecznie zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego do udziału w projekcie partnerskim „Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez Euro Innowacje sp. z o.o. (Beneficjent) oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów (Partner).

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu przygotowania 40 jst z województwa śląskiego do zapewnienia dostępności urzędów administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczących dostosowania procedur obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami w 40 śląskich samorządach, a także podniesienie kompetencji ich pracowników samorządowych w ramach szkoleń dla 80 osób z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami oraz dla 80 koordynatorów dostępności.
Zaplanowane działania w ramach projektu odpowiadają na wymogi nałożone na podmioty publiczne w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej przez Ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (z  dnia 19 września 2019 r.).

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2021 r. – 28 lutego 2022 r. 
Całkowita wartość projektu: 1 739 568,00 zł

Projekt obejmuje następujące działania skierowane do jst:
1) Szkolenia dla 80 pracowników samorządowych z 40 jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych;
2) Przegląd procedur związanych z obsługą klienta w 40 urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcia urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji oraz zakup drobnych usprawnień dla JST w celu zapewnienia jak największej dostępności Urzędów zgodnie z wynikami rekomendacji zawartymi w opracowanych raportach;
3) Szkolenia dla 80 koordynatorów dostępności w 40 jednostkach administracji publicznej w zakresie stosowania ustawowych zadań.

Wsparcie oferowane dla samorządów jest dofinansowane w 100% (nie wymaga wkładu finansowego lub rzeczowego ze strony jst).

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie uprzejmie prosimy o odesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego JST (dostępny poniżej) na adres e-mail: kkamieniobrodzka@silesia.org.pl do dnia 10 lutego 2021 r. Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego istnieje obowiązek zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie. Przystąpienie samorządu do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu.

W przypadku pytań osobami do kontaktu w biurze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów są:
p. Katarzyna Kamieniobrodzka-Bartosik – tel. 32 25 11 021, adres e-mail: kkamieniobrodzka@silesia.org.pl
p. Agata Motyl – tel. 32 25 11 021, adres e-mail: amotyl@silesia.org.pl

Informujemy, że w dniu 02 lutego 2021 r. zaktualizowany został Równościowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Zmian dokonano w § 3 Zasady rekrutacji, ust. 8, wprowadzając dodatkowy zapis, iż w szczególnych, uzasadnionych przypadkach możliwe będzie oddelegowanie przez JST ilości pracowników odpowiadających jej potrzebom i możliwością organizacyjnym – jednak co najmniej jednego pracownika w ramach Segmentu 1 oraz jednego pracownika w ramach Segmentu 2.

Pozostała treść Regulaminu pozostaje bez zmian.

Załączniki:
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy JST do udziału w projekcie
Załącznik nr 2 – umowa w sprawie uczestnictwa Jednostki Samorządu Terytorialnego w projekcie
Załącznik nr 3a – Formularz zgłoszeniowy uczestnika do udziału w projekcie – SEGMENT 1
Załącznik nr 3B – Formularz zgłoszeniowy uczestnika do udziału w projekcie – SEGMENT 2
Tabela: Ludność według województw, powiatów, gmin oraz płci w województwie śląskim w 2020 r.

Jak dojechać