Zaproszenie dla gmin i powiatów członkowskich ŚZGiP do udziału w pracach Grup Wy

W związku z realizacją przez Śląski Związek Gmin i Powiatów projektu partnerskiego  „Przygotowanie koncepcji System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP)” w ramach Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zapraszamy gminy i powiaty członkowskie do zaangażowania się w prace Grup Wymiany Doświadczeń (GWD).  ŚZGiP jest jednym z partnerów zaangażowanych w realizację projektu wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji (liderem projektu), Głównym Urzędem Statystycznym, Związkiem Miast Polskich oraz Związkiem Powiatów Polskich.

Koncepcja SMUP uwzględnia następujące obszary usług publicznych: podatki i opłaty lokalne, zarządzanie nieruchomościami, drogownictwo i transport, ochronę środowiska,  inwestycje i budownictwo, geodezję i kartografię, z możliwością rozszerzenia systemu w przyszłości o dodatkowe obszary usług świadczonych przez jst.

Szczegółowe informacje nt. prac  Grup Wymiany Doświadczeń oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się poniżej. W przypadku zainteresowania udziałem w pracach GWD uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia udziału w postaci skanu na adres e-mail kierownika projektu SMUP w Departamencie Administracji Publicznej MSWIA – p. Marka Śliwińskiego  marek.sliwinski@mswia.gov.pl do dnia 30 czerwca br.

Osobami do kontaktu w biurze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w kwestiach związanych z ww. projektem są:  p. Witold Magryś, kierownik działu ds. realizacji projektów i programów, tel. (32) 25 11 021, adres e-mail: wmagrys@silesia.org.pl  oraz p. Katarzyna Kamieniobrodzka, specjalista ds. analiz, tel. (32) 25 11 021, e-mail: kkamieniobrodzka@silesia.org.pl .

Zaproszenie - tutaj

Lista Grup Wymiany Doświadczeń - tutaj

Formularz zgłoszeniowy - tutaj

Jak dojechać