ZPP uwagi w sprawie kwalifikowalności do projektu

Związek Powiatów Polskich przekazał resortowi funduszy i polityki regionalnej uwagi do projektu zmiany wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

ZPP zwrócił uwagę, że zgodnie z propozycją wytycznych, w projektach, w których grupą docelową są osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, dokumentem, potwierdzającym spełnienie kryteriów kwalifikowalności do udziału w projekcie, jest zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status tych osób jako bezrobotnych lub biernych zawodowo w dniu jego wydania. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, dokumentem tym może być również zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w dniu jego wydania. Zaświadczenia uznaje się za ważne przez okres 30 dni od dnia ich wydania.

W opinii ZPP, zapis dotyczący wydawania zaświadczeń dla uczestników projektu będzie skutkował dodatkowym obciążeniem dla urzędów. "Obowiązek wystawiania kolejnych zaświadczeń dla setek zarejesrtowanych i niezarejestrowanych w PUP osób, spowoduje konieczność przesunięcia pracowników do obsługi tego zadania, kosztem innych usług" – ocenili samorządowcy.

Ich zdaniem zaświadczenia o kwalifikowalności do projektu przedłużą też proces rekrutacji uczestników, a tym samym wydłuży się okres przystąpienia do odpowiedniej formy wsparcia.

więcej:https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/zpp-kwalifikowalnosc-do-projektu-na-podstawie-zaswiadczen-obciazy-urzedy

Data publikacji: 2.12.2020 r.

Jak dojechać