OPOS

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS) powstało z myślą o stworzeniu platformy porozumienia, wymiany dobrych praktyk i doświadczeń, a jego rezultatem jest łączenie wspólnych sił oraz inicjatyw samorządowych. Jedenaście organizacji, które podpisały porozumienie gwarantuje realną możliwość działania na rzecz interesów samorządów w Polsce. Konfiguracja tak różnych stowarzyszeń to też pewność, że to przedsięwzięcie jednoczy różne - bo zbieżne zarówno z potrzebami małych, jak i większych gmin czy dużych miast - spojrzenia na kwestie związane z funkcjonowaniem jst. Ten efekt samorządowej synergii występuje ponad politycznymi podziałami, a wokół problemów, które bliskie są obywatelom.

W trakcie spotkania regionalnych organizacji samorządowych z całej Polski w dn. 29 października 2013 r., na zaproszenie Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego w Nowej Soli, doszło do podpisania Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych.

Członkowie OPOS ustalili pewne priorytety działań dot. konkretnych ustaw, które w tamtym czasie w największym stopniu absorbowały samorządy, jednocześnie wywierając wpływ na życie każdego obywatela. Wśród tematów, w zakresie których OPOS przyjął w pierwszych latach swojej aktywności wspólne stanowiska,  pojawia się m.in. projekt ustawy o współdziałaniu w ST na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego, projekt ustawy o powiecie metropolitalnym, ustawa dot. przekazywania dróg krajowych, ustawa o odnawialnych źródłach energii czy też ustawa o korytarzach przesyłowych.

 

Prezydencja w OPOS
Prezydencja w Porozumieniu zmienia się cyklicznie co pół roku i sprawują ją kolejno poszczególne organizacje - sygnatariusze OPOS. W roku 2016 prezydencję w Ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji Samorządowych sprawowały kolejno Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski i Śląski Związek Gmin i Powiatów. W roku 2017 Porozumieniu przewodniczyło Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego oraz
Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza. W okresie od dn. 1 stycznia 2018 roku do dn. 30 czerwca br. prezydencję w OPOS sprawował Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich. W ubiegłym półroczu Porozumieniu przewodniczyło Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych. Z dn. 1 stycznia 2019 r. prezydencję przejęło Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Ostatnie posiedzenie OPOS odbyło się w dn. 5 czerwca 2019 r. w Gdańsku.

Szczegółowe informacje dotyczące posiedzeń OPOS znajdują się w zakładce "Posiedzenia OPOS".

Najbliższe posiedzenie OPOS odbędzie się w dn. ... 2019 r. w ...

Posiedzenia OPOS

Dokumenty

Członkowie OPOS i prezydencja

Zespół branżowy OPOS ds. USC

Jak dojechać