Posiedzenia K. Ekologii

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

 

4 listopada 2021 r., w formie wideokonferencji (online)

Tematyka posiedzenia: Najnowsze zmiany zasad wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. Zasady i problemy ze zlecaniem pomiarów.

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2021 ROKU:

7 października 2021 r., w formie wideokonferencji
Tematyka posiedzenia: Najnowsze zmiany w ustawie o odpadach.

24 września 2021 r., Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
Posiedzenie wspólne z Komisją ds. Lokalnej Polityki Energetycznej w ramach konferencji Efektywność energetyczna w gminach – wyzwania a możliwości odbywającej się podczas I Metropolitalnych Dni Energii

Program wydarzenia

10 czerwca 2021 r., w formie wideokonferencji
Tematyka posiedzenia: Wymagania prawne związane z legalizacją obiektów oraz możliwość realizacji inwestycji z zakresu retencji, małej retencji i ochrony przeciwpowodziowej - ogólne omówienie zasad uwzględniania przy planowaniu takich inwestycji dokumentów planistycznych z zakresu gospodarki wodnej, w tym czasu ich obowiązywania i podjętych prac aktualizacyjnych (np. planów gospodarowania wodami).

W posiedzeniu wzięli udział p. Stefan Mojżeszek – Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz p. Jan Grygier – p.o. Zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

6 maja 2021 r., w formie wideokonferencji
Tematyka posiedzenia: bieżące problemy z zakresu ochrony środowiska:
• aktualne problemy gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem przekazywania odpadów osobom fizycznym i wykorzystania przez nie odpadów;
• przegląd ekologiczny, postepowanie naprawcze.

8 kwietnia 2021 r., w formie wideokonferencji
Tematyka posiedzenia: 
Uciążliwość związana z emisją hałasu: decyzje, postępowania naprawcze, zmiany przepisów. Problemy związane z występowaniem przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu oraz zadaniom gmin i powiatów w tym zakresie. Możliwości przeprowadzania kontroli oraz zlecania opinii i pomiarów przez biegłych.

W posiedzeniu wzięła udział p. Iwona Ślęzak, Główny Specjalista w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach.

4 marca 2021 r., w formie wideokonferencji
Tematyka posiedzenia: 
Ocena sytuacji w zakresie jakości powietrza w sezonie grzewczym 2020/2021 – problemy walki z emisją występujące na poziomie gmin i powiatów.
W posiedzeniu wziął udział 
p. Andrzej Szczygieł, Naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach, Departamentu Monitoringu Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

11 lutego 2021 r., w formie wideokonferencji - wspólne posiedzenie z Komisją Geologii i Górnictwa
Tematyka posiedzenia: Badania wpływu nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych na wody podziemne w ramach działań zespołu ds. zdarzeń incydentalnych Państwowej Służby Hydrogeologicznej na terenie województwa śląskiego. Problemy związane z obowiązkami gmin i powiatów w zakresie nielegalnego składowania i gromadzenia odpadów.
W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego: p. dr Lidia Razowska-Jaworek, p. mgr  Marcin Pasternak oraz p. mgr inż. Marcin Karpiński, a także Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach: p. Agata Bucko-Serafin, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz p. Łukasz Kuczmierczyk, Zastępca Naczelnika Wydziału Inspekcji.

14 stycznia 2021 r., w formie wideokonferencji
Tematyka posiedzenia: obowiązki związane z rejestracją zwierząt
:

1. Obowiązki gminy w zakresie rejestracji zwierząt:
a. rejestracja psów ras uznawanych za agresywne;
b. czipowanie psów i kotów;
2. Rejestry prowadzone przez Starostę:
a. rejestr zwierząt egzotycznych (CITES);
b. rejestracja chartów;
3. Zezwolenie na posiadanie i przetrzymywanie / sprowadzanie zwierząt gatunków niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi;
4. Rejestracja zwierząt gospodarskich (kluczowe informacje).

W posiedzeniu wzięła udział p. Zuzanna Buck, reprezentująca Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach.

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2020 ROKU:

3 grudnia 2020 r., w formie wideokonferencji 
Tematyka posiedzenia: 
Problemy ze stosowaniem przepisów ustawy o ochronie przyrody – usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości, rejestracja zwierząt objętych przepisami konwencji CITES.

5 listopada 2020 r., w formie wideokonferencji - wspólne posiedzenie z Komisją Geologii i Górnictwa
Tematyka posiedzenia: Aktualne problemy z zakresu gospodarki odpadami – wydobycie odpadów z miejsc ich składowania oraz wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych. W ramach tematu posiedzenia zostały omówione następujące zagadnienia:
1. wydobycie odpadów, w tym odpadów pogórniczych, z miejsc ich składowania / gromadzenia;
2. legalizacja przetwarzania odpadów, w szczególności poprzez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych w tym terenów osiadań górniczych i wyrobisk powierzchniowych;
3. przegląd bieżących problemów stosowania przepisów ustawy o odpadach.
W posiedzeniu wziął udział p. Karol Kuzak, Kierownik Referatu ds. gospodarki odpadami Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

1 października 2020 r., w formie wideokonferencji
Tematyka posiedzenia: 
obowiązki sprawozdawcze wynikające z Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego, pod kątem sytuacji aktualnej na koniec września 2020 r. i możliwości osiągnięcia założonych celów (w powiązaniu wymaganiami określonymi w uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego z dn. 7 kwietnia 2017 r. ws. wprowadzenia na obszarze woj. śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz innymi działaniami mającymi na celu ograniczenie niskiej emisji).
W posiedzeniu wzięły udział p. Agnieszka Fitrzyk i p. Karolina Pancewicz-Kosno, Przedstawicielki Referatu ds. planowania w zakresie środowiska Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

3 września 2020 r., w formie wideokonferencji - wspólne posiedzenie z Komisją Geologii i Górnictwa
Tematyka posiedzenia: zadania gmin i powiatów w zakresie zaopatrzenia w wodę, ze szczególnym uwzględnieniem następujących tematów:
- pobór wód podziemnych (kwestia legalizacji ujęć);
- postępowanie ze zbiornikami wodnymi powstałymi na skutek eksploatacji górniczej, na terenie jst: status zbiorników, legalizacja, kwestie własnościowe, rekultywacja.
W posiedzeniu Komisji wzięła udział p. Jolanta Chochół, 
p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Usług Wodnych i Zarządzania Środowiskiem Wodnym Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

4 czerwca 2020 r., w formie wideokonferencji
Tematyka posiedzenia: 1. Zatrzymywanie transportów odpadów i ich czasowe przechowywanie – zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, znowelizowanymi ustawą z dn. 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw – wyznaczanie w wojewódzkim planie gospodarki odpadami miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów.
2. Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie i zbieranie odpadów.
W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: p. Bogdan Pasko i p. Karol Kuzak.

7 maja 2020 r., w formie wideokonferencji
Tematyka posiedzenia: Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ochrony środowiska, w odniesieniu do nadzwyczajnych procedur wynikających z przepisów dotyczących stanu epidemii, w tym ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Kluczowe grupy zagadnień dotyczyły:
1) usuwania drzew i krzewów;
2) decyzji odpadowych;
3) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

6 lutego 2020 r., Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Tematyka posiedzenia: gospodarka niskoemisyjna i ochrona powietrza.

Program posiedzenia
Prezentacje z posiedzenia:
- prezentacja p. Piotra Kukli, Dyrektora ds. audytu i planowania energetycznego w Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach, nt. „Zmiany w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów: opracowanie Gminnych Programów Niskoemisyjnych – podstawowa zawartość, problemy przy opracowaniu dokumentu”;

- prezentacja p. Wioletty Jończyk, Doradcy Energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nt. „Program „Czyste powietrze” w województwie śląskim: współpraca z gminami oraz statystyki dotyczące złożonych i realizowanych wniosków” oraz przedstawioną przez p. W. Jończyk prezentację z Ministerstwa Rozwoju pt. „Rządowy program STOP SMOG. Sfinansuj czyste powietrze w swojej gminie”.

9 stycznia 2020 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Tematyka posiedzenia: baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.
W posiedzeniu wzięła udział p. Monika Strzemińska, Kierownik Referatu ds. opłat i środowiskowych baz danych Wydziału Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Ekologii w roku 2020

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Ekologii w roku 2019

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Ekologii w roku 2018

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Ekologii w roku 2017

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Ekologii w roku 2016

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Ekologii w roku 2015

 

MATERIAŁY Z POSIEDZEŃ:

"Nowe zasady wydawania zezwoleń na gospodarowanie odpadami" - prezentacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z posiedzenia Komisji z dn. 7.02.2019 r.

Obowiązki gmin i powiatów woj. śląskiego - realizacja POP i uchwały antysmogowej - prezentacja p. Blanki Romanowskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego z posiedzenia Komisji z dn. 9.01.2019 r.

"Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. - regulacje organizacyjne i prawne po zmianach od 1.01.2018 r." - informacje dla gmin po szkoleniu przeprowadzonym przez p. Lucynę Osuch-Chacińską, Głównego Specjalistę w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, PGW Wody Polskie

"Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami" - prezentacja Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego z posiedzenia Komisji z dn. 1.03.2018 r.

"Opłaty za usługi wodne (Zarząd Zlewni Gliwice, stan na 1.02.2018)" - prezentacja p. Franciszka Pisteloka, Dyrektora Zarządu Zlewni Gliwice, PGW Wody Polskie z posiedzenia Komisji z dn. 7.02.2018 r.

"Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Zakres obowiązków starostów i prezydentów miast na prawach powiatu" - prezentacja p. Sławomira Adamczyka, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicachgospodarki niskoemisyjnej i ochrony powietrza z posiedzenia Komisji z dn. 11.01.2018 r.

Polecamy
Współpracujemy