Posiedzenia K. Ekologii

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

 

12 marca 2020 r., godz. 09.30, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Jordana 18, IV piętro, sala 401) - POSIEDZENIE PRZENIESIONE, TERMIN OBECNIE NIE ZOSTAŁ USTALONY.

Tematyka posiedzenia:
1. zatrzymywanie transportów odpadów i ich czasowe przechowywanie, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, znowelizowanymi ustawą z dn. 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1479) – wyznaczanie w wojewódzkim planie gospodarki odpadami miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów;
2. nowe obowiązki starostów i prezydentów miast na prawach powiatu związane z wejściem w życie przepisów ustawy z dn. 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Do udziału w pierwszej części posiedzenia zostali zaproszeni przedstawiciele Referatu ds. planowania w zakresie środowiska Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2020 ROKU:

6 lutego 2020 r., Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Tematyka posiedzenia: gospodarka niskoemisyjna i ochrona powietrza.


Program posiedzenia
Prezentacje z posiedzenia:
- prezentacja p. Piotra Kukli, Dyrektora ds. audytu i planowania energetycznego w Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach, nt. „Zmiany w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów: opracowanie Gminnych Programów Niskoemisyjnych – podstawowa zawartość, problemy przy opracowaniu dokumentu”;

- prezentacja p. Wioletty Jończyk, Doradcy Energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nt. „Program „Czyste powietrze” w województwie śląskim: współpraca z gminami oraz statystyki dotyczące złożonych i realizowanych wniosków” oraz przedstawioną przez p. W. Jończyk prezentację z Ministerstwa Rozwoju pt. „Rządowy program STOP SMOG. Sfinansuj czyste powietrze w swojej gminie”.
 

9 stycznia 2020 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Tematyka posiedzenia: baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.
W posiedzeniu wzięła udział p. Monika Strzemińska, Kierownik Referatu ds. opłat i środowiskowych baz danych Wydziału Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

12 grudnia 2019 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Tematyka posiedzenia:
1) problemy związane z nowymi zasadami zgłoszeń instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne – zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
2) najnowsze zmiany w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: omówienie problemów z wprowadzaniem zmian – dyskusja oparta o przykłady przedstawione przez Członków Komisji (uprzejmie prosimy o ich przygotowanie na posiedzenie).

14 listopada 2019 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Tematyka posiedzenia - następujące zagadnienia z zakresu ochrony powietrza:
1) inwentaryzacja źródeł grzewczych – proponowane działania gmin w tym zakresie i planowane działania na poziomie centralnym i regionalnym;
2) wymagania wobec samorządów lokalnych wynikające z uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

28-29 października 2019 r., Szczyrk
Szkolenie wyjazdowe Komisji nt. „Wybrane problemy z zakresu ochrony środowiska”.
Program szkolenia

 

Zestawienie tematów Komisji Ekologii w roku 2019

Zestawienie tematów Komisji Ekologii w roku 2018

Zestawienie tematów Komisji Ekologii w roku 2017

Zestawienie tematów Komisji Ekologii w roku 2016

Zestawienie tematów Komisji Ekologii w roku 2015

 

MATERIAŁY Z POSIEDZEŃ:

"Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. - regulacje organizacyjne i prawne po zmianach od 1.01.2018 r." - informacje dla gmin po szkoleniu przeprowadzonym przez p. Lucynę Osuch-Chacińską, Głównego Specjalistę w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, PGW Wody Polskie

"Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami" - prezentacja Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego

"Opłaty za usługi wodne (Zarząd Zlewni Gliwice, stan na 1.02.2018)" - prezentacja p. Franciszka Pisteloka, Dyrektora Zarządu Zlewni Gliwice, PGW Wody Polskie

"Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Zakres obowiązków starostów i prezydentów miast na prawach powiatu" - prezentacja p. Sławomira Adamczyka, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicachgospodarki niskoemisyjnej i ochrony powietrza

Jak dojechać