Posiedzenia K. Ekologii

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

 

10 maja 2018 r., godz. 9.30, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, sala 103 (I piętro)

Tematy posiedzenia:
1) Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz rejestr bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku – zasady postępowania w przypadku stwierdzenia szkody w środowisku; zalecenia RDOŚ;
2) uwagi do stanu naliczania opłat za usługi wodne, w związku z wejściem w życie z dn. 1 stycznia 2018 r. nowej ustawy Prawo wodne.

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2018 ROKU:

5 kwietnia 2018 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
W ramach posiedzenia odbyło się szkolenie z zakresu ustawy Prawo wodne, które przeprowadziła p. Lucyna Osuch-Chacińska, Główny Specjalista w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

1 marca 2018 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Tematy posiedzenia:
1. Sprawozdawczość za rok 2017 w zakresie realizacji Programu Ochrony Powietrza dla terenu województwa śląskiego, mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji;
2. Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami.
Tematy te zaprezentowali przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

8 lutego 2018 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Temat posiedzenia: naliczanie opłat za usługi wodne, zwłaszcza pod kątem opłat naliczanych przez gminy, tj. opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.
Podczas spotkania prezentację nt. opłat za usługi wodne przedstawił p. Franciszek Pistelok z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

11 stycznia 2018 r., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Wspólne posiedzenie z Komisją Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
Temat posiedzenia: Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi - zakres obowiązków starosty oraz prezydenta miasta na prawach powiatu; aspekt ochrony środowiska oraz aspekt geologiczny

 

Zestawienie tematów Komisji Ekologii w roku 2017

Zestawienie tematów Komisji Ekologii w roku 2016

Zestawienie tematów Komisji Ekologii w roku 2015

Jak dojechać