Posiedzenia K. Geologii i Górnictwa

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

4 listopada 2021 r., godz. 11.30 - tematyka w trakcie planowania

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2021 ROKU:

7 października 2021 r.w formule wideokonferencji
Temat posiedzenia: 

1. Podsumowanie spotkania z przedstawicielami Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (Jaworzno, 9 września br.),
2. Plan pracy Komisji w II półroczu 2021 r.,
3. Sprawy bieżące.

9 września 2021 r., Ośrodek Edukacji Ekologiczno - Geologicznej GEOsfera w Jaworznie
Temat posiedzenia: „Omówienie obszarów możliwej współpracy administracji geologicznej z Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym, zawartość i dostępność baz danych oraz programu szkoleń dla administracji geologicznej”.

Temat został zaprezentowany przez przedstawicieli Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie – p. dr hab. Stanisława Wołkowicza, prof. nadzw. PIG-PIB, p. dr Olimpię Kozłowską oraz p. mgr inż. Joannę Krasuskę.

9 czerwca 2021 r., w formule wideokonferencji

Podczas posiedzenia nastąpił wybór Prezydium Komisji (Przewodniczącego oraz Zastępców).

Dalsza część posiedzenia poświęcona była tematowi: „Monitoring złoża i warunków wodnych w odkrywkowej kopalni piasków kwarcowych na przykładzie Sibelco Poland Sp. z o.o. Zakład Bukowno”.

Powyższa tematyka została zaprezentowana przez Pana Bartosza Doległo, Geologa Operacyjny, Specjalistę ds. zrównoważonego rozwoju w Sibelco Poland Spółka z o.o.

6 maja 2021 r., w formule wideokonferencji

Podczas posiedzenia nastąpiło pożegnanie Haliny Frolik, Kierownika Biura Geologii i Górnictwa Urzędu Miasta Katowice i wieloletniej Przewodniczącej Komisji Geologii i Górnictwa.

W pierwszej części posiedzenia Witold Magryś, Dyrektor biura Związku podziękował Przewodniczącej Komisji za długoletnie zaangażowanie w prace realizowane w ramach tego gremium.

Druga część posiedzenia poświęcona była omówieniu następujących tematów:
1. Doświadczenia w zakresie gromadzenia, archiwizacji i udostępniania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych.
2. Ocena zagrożeń ze strony zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych.

Powyższa tematyka została zaprezentowana przez p. Janusza Orlofa, Zastępcę Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

8 kwietnia 2021 r., w formule wideokonferencji
Temat posiedzenia: 
„Aktualne problemy z zakresu ochrony środowiska i górnictwa występujące w poszczególnych gminach w związku z planowaną transformacją górniczą województwa śląskiego”

Temat został zaprezentowany przez przedstawicieli Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej, członków Komisji Geologii i Górnictwa Śląskiego Związku Gmin i Powiatów: p. Romualda Pasternoka oraz p. Adama Bartelę.

4 marca 2021 r., w formule wideokonferencji
Temat posiedzenia: 
"Aktualne problemy jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie geologii i zasobów naturalnych".

W posiedzeniu wzięła udział p. Anna Szulik, p.o. Geolog Wojewódzki, Kierownik Referatu ds. geologii i zasobów naturalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

11 lutego 2021 r. - wspólne posiedzenie z Komisją Ekologii, w formule wideokonferencji
Temat posiedzenia: "Badania wpływu nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych na wody podziemne w ramach działań zespołu ds. zdarzeń incydentalnych Państwowej Służby Hydrogeologicznej na terenie województwa śląskiego. Problemy związane z obowiązkami gmin i powiatów w zakresie nielegalnego składowania i gromadzenia odpadów".

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego: p. dr Lidia Razowska-Jaworek, p. mgr  Marcin Pasternak, p. mgr inż. Marcin Karpiński oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska: p. Agata Bucko-Serafin, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, p. Łukasz Kuczmierczyk, Zastępca Naczelnika Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

14 stycznia 2021 r., w formule wideokonferencji
Temat posiedzenia: Propozycje zmian w ustawie Prawo geologiczne i górnicze - dyskusja.

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2020 ROKU:

3 grudnia 2020 r.
Temat posiedzenia: Spotkanie barbórkowe. Omówienie harmonogramu prac Komisji w roku 2021, jak również podsumowanie pracy Komisji w roku 2020.

5 listopada 2020r.
Temat posiedzenia: "Aktualne problemy z zakresu gospodarki odpadami – wydobycie odpadów z miejsc ich składowania oraz wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych". W ramach tematu posiedzenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

1. wydobycie odpadów, w tym odpadów pogórniczych, z miejsc ich składowania / gromadzenia;
2. legalizacja przetwarzania odpadów, w szczególności poprzez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych w tym terenów osiadań górniczych i wyrobisk powierzchniowych;
3. przegląd bieżących problemów stosowania przepisów ustawy o odpadach.

W posiedzeniu Komisji wziął udział p. Karol Kuzak, Kierownik referatu ds. gospodarki odpadami z Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

1 października 2020 r.
Temat posiedzenia: "Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego – e-usługa publiczna OPI-TPP 2.0”. Prezentację przedstawił Pan dr Adam Hamerla - Przedstawiciel Zakładu Ochrony Wód Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

3 września 2020 r.
Temat posiedzenia: Zadania gmin i powiatów w zakresie zaopatrzenia w wodę (wspólne posiedzenie z Komisją Ekologii). W spotkaniu udział wzięła p. Jolanta Chochół – Przedstawicielka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, PGW Wody Polskie.

4 czerwca 2020 r.
Temat posiedzenia: Współpraca samorządów ze spółkami górniczymi-dobre praktyki.

7 maja 2020 r.
Temat posiedzenia: Omówienie aktualnych problemów oraz wymiana doświadczeń.

5 marca 2020 r.
Temat posiedzenia: Nielegalna eksploatacja kopalin. W spotkaniu udział wziął p. Piotr Kujawski, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego.

6 lutego 2020 r.
Temat posiedzenia: Aktualne problemy jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie geologii. W spotkaniu udział wziął p. Ireneusz Kubicki, Geolog Wojewódzki.

9 stycznia 2020 r.
Temat posiedzenia: Szkody górnicze w Polskiej Grupie Górniczej SA ze szczególnym uwzględnieniem problematyki odszkodowań jednorazowych.

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Geologii i Górnictwa w 2020 r.

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Geologii i Górnictwa w 2019 r.

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Geologii i Górnictwa w 2018 r.

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Geologii i Górnictwa w 2017 r.

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Geologii i Górnictwa w 2016 r.

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji Geologii i Górnictwa w 2015 r.
 

MATERIAŁY Z POSIEDZEŃ:

„Inwentaryzacja wyrobisk górniczych mających  połączenie z powierzchnią” - prezentacja p. Piotra Kujawskiego, Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem WUG

Prezentacja - Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich - pomost pomiędzy nauką, przemysłem i administracją

Przedeksploatacyjne ujęcie metanu z pokładów węgla – załoenia, realizacja i wyniki projektu badawczego PIG
3 grudnia 2015r., prezentacja - Rekultywacja Bytom, A. Szewczuk.pdf

Polecamy
Współpracujemy