Posiedzenia Komisji ds. Problemów Komunikacyjnych

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE KOMISJI:

28 października 2021 r., godz. 10.00, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Tematyka posiedzenia:
1. Relacja ze spotkania Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji organizowanego w dniach 29.09-1.10.2021 r. w Jastrzębiej-Górze,
2. Zmiany w przepisach dot. rejestracji pojazdów - brak konieczności wymiany tablic, skutki wprowadzanych zmian, system archiwizacji dokumentów - dyskusja,
3. Orzecznictwo SKO / WSA dot. decyzji administracyjnych dot. kar z tytułu nieterminowego zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdów lub niezarejestrowania pojazdu,
4. Transport- sprawa wniosków przesyłanych z GITD wnoszące o ewentualne wszczęcie postępowania w sprawie zbadania dobrej reputacji,
5. Sprawy różne, wolne wnioski.

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2021 ROKU:

11 czerwca 2021 r. posiedzenie w formule wideokonferencji

Tematyka posiedzenia:
1. Relacja ze spotkania Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji, które odbyło się w dn. 7-9.06.2021 r. w Jastrzębiej-Górze,
2. E-rejestracja przez salony samochodowe - omówienie stanu prawnego i realizacji zadania,
3. Badania lekarskie kierowców i kandydatów na kierowców w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych - omówienie problemu, wymiana doświadczeń,
4. Sprawy różne, wolne wnioski.

 

10 marca 2021 r., szkolenie on-line

Tematyka szkolenia:
„Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w codziennej realizacji zadań organów rejestrujących pojazdy i wydających uprawnienia do kierowania pojazdami”.

Szkolenie poprowadził 
dr Łukasz Strzępek, doktor nauk prawnych, autor kilkunastu publikacji z dziedziny materialnego prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej (w tym monografii), wykładowca w szkole wyższej Starszy Referendarz Sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach, od lat prowadzący szkolenia z kodeksu postępowania administracyjnego. Uprzejmie informuję, że dla przedstawicieli gmin i powiatów członkowskich Związku udział w szkoleniu jest bezpłatny. W załączeniu przesyłam program szkolenia.

 

15 lutego 2021 r., posiedzenie w formule wideokonferencji

Tematyka posiedzenia:
1. Uzupełnienie składu Prezydium Komisji.
2. Omówienie planu pracy na rok 2021 - oczekiwania, potrzeby szkoleniowe, propozycje zagadnień do omówienia.
3. Stosowanie artykuł 15zzzzzn2 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ("covidowej") w praktyce - wymiana doświadczeń.
4. Sprawy bieżące.

 

5 lutego 2021 r., szkolenie on-line

Tematyka szkolenia:
"Konsekwencje ostatnich zmian prawa na funkcjonowanie wydziałów komunikacji".


Szkolenie poprowadził p. Grzegorz Kubalski, prawnik, ekspert w zakresie zarządzania publicznego w samorządzie terytorialnym, czynny samorządowiec. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW. Współautor m.in. komentarza do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ekspert samorządowy związany od roku 2008 ze Związkiem Powiatów Polskich, obecnie Zastępca Dyrektora Biura tej organizacji.

 

POSIEDZENIA KOMISJI W 2020 ROKU:

23 września 2020 r., posiedzenie w formule wideokonferencji

Tematyka posiedzenia:
1. Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym - terminy wejścia w życie. analiza skutków noweli.
2. Postępowania w sprawie nakładania kar pieniężnych - praktyka, orzecznictwo.
3. Kontrola przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów.
4. Warunki udzielania licencji na przewóz osób taksówką z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w przepisach  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz zmian opłat za czynności administracyjne związane z licencjami.
5. Organizacja pracy wydziałów komunikacji w czasie pandemii - wymiana doświadczeń.
6. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

 

9 stycznia 2020 r., szkolenie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego

Tematyka szkolenia:
„Wymierzanie kar z tytułu niezgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu– problemy praktyczne”Szkolenie poprowadził p. Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich, ekspert w dziedzinie prawa samorządowego.

 

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji ds. Problemów Komunikacyjnych w w latach 2018 -2019

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji ds. Problemów Komunikacyjnych w w latach 2016 -2017

Zestawienie tematów posiedzeń Komisji ds. Problemów Komunikacyjnych w latach 2009-2015

Polecamy
Współpracujemy