Uchwała o przystąpieniu

P r o j e k t

Uchwała Nr ........................

Rady Gminy ..................

z dnia .....................

 

w sprawie: Przystąpienia Gminy ...................... do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 84 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., Nr 594 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z  2001 r., Nr  79 poz. 855) Rada Gminy postanawia:


§ 1

Gmina .................................  przystępuje do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z siedzibą w Katowicach, działającego na podstawie Statutu, będącego załącznikiem do niniejszej uchwały. 
 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi (Burmistrzowi, Prezydentowi) Gminy ................................


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia / z dniem................

 

wzór uchwały o przystąpieniu

Polecamy
Współpracujemy