Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”) informujemy, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Śląski Związek Gmin i Powiatów (dalej: ŚZGiP) z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 43/5;

2) wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany powyżej adres administratora danych lub pocztą elektroniczną na adres email: zwiazek@silesia.org.pl;

3) przetwarzanie danych przez ŚZGiP prowadzone jest w celu realizacji statutowych celów ŚZGiP (w nawiązaniu do art. 6. pkt 1) lit. f RODO), a w szczególności w celu prawidłowej organizacji i obsługi organizowanych przez ŚZGiP wydarzeń;

4) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia skorzystanie z formularzy zgłoszeniowych (także ankiet) dostępnych na stronie ŚZGiP, a tym samym uczestnictwo w organizowanych przez ŚZGiP wydarzeniach;

5) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu (w tym współorganizatorom poszczególnych wydarzeń) oraz podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa; dane osobowe nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;

6) przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania; ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7) Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane;

Polecamy
Współpracujemy